Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'octubre 2020, 17:11:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Sol·licitud de subvenció Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

L'Ajuntament de Girona ofereix un Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office, consistent en beques destinades a fomentar la creació, la producció i l'exhibició de projectes artístics, i ajudes en espècie com la cessió d'espais i/o de recursos, la contractació de serveis tècnics, logístics i professionals per l'assessorament i acompanyament de les persones beneficiaries de l'ajuda.

Convocatòria tancada


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
-Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
-Agrupacions de persones físiques o jurídiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.


Com fer-ho:
-Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
-Correu postal
-Presencialment al Registre electrònic general- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b)Les administracions de les Comunitats Autònomes
c)Les entitats que integren l'Administració local

-El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre)A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
-A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
-A les oficines d'assistència en matèria de registres- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
- Les persones jurídiques hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
- Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut del Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office en la convocatòria de l'any anterior.
- Les persones sol·licitants no poden haver rebut o tenir previst rebre subvencions municipals convocades per l'Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.
- Les persones sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
- Les persones sol·licitants han d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones sol·licitants no poden trobar -se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.

Documentació que cal aportar:

- Formulari de sol·licitud degudament complimentat i fitxa específica de l'apartat "més informació"
- Targeta fiscal i estatuts de l'entitat.
- Projecte audiovisual o cinematogràfic per la qual es sol·licita l'ajut del Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office que haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats:
- Objectius a assolir a través de l'acompanyament artístic.
- Pla de comunicació i difusió.
- Pla d'actuació i calendari.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.
- Trajectòria professional de la persona sol·licitant o empresa.
- Memòria detallada del projecte.
- Si s'escau: escaleta, esborrany del guió, guió tècnic, tractament argumental, visual o sonor, cv equip tècnic, proposta de càsting, etc.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Termini sol·licituds del 19 de juny al 10 de juliol de 2020.
- Cada persona o entitat sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud a una sola modalitat de la convocatòria. No es podrà presentar el mateix projecte en diferents modalitats d'ajudes.
- En el cas que els sol·licitants siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense tenir personalitat jurídica, a la sol·licitud es faran constar els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació així com l'import de l'ajut aplicable a cadascuna de les persones. Igualment, caldrà que els membres de l'agrupació nomenin una persona representant que actuarà com a tal durant tot el procés.
En el cas que es concedeixi l'ajut, cada membre tindrà condició de beneficiari o beneficiària i, com a tal, haurà d'acreditar, a títol individual, el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i els que es puguin establir a les convocatòries.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria
Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Fitxa específica

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010