Ajuntament de Girona

dijous 30 de novembre 2023, 06:02:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital

Sol·licitud de subvenció Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital

L'objecte del programa consisteix en beques destinades a fomentar la creació, la producció i l'exhibició de projectes artístics, i ajudes en espècie com la cessió d'espais i/o de recursos, i la contractació de serveis professionals especialitzats per a l'assessorament de les persones beneficiàries de l'ajuda.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
-Persones físiques o jurídiques que tinguin la capacitat d'actuar d'acord amb les normes civils
-Agrupacions de persones físiques o jurídiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

Com fer-ho:
-Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
-Correu postal
-Presencialment al Registre electrònic general- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b)Les administracions de les Comunitats Autònomes
c)Les entitats que integren l'Administració local

-El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre)A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
-A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
-A les oficines d'assistència en matèria de registres- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Les persones o productores sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
- Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que el seus objectius estatuaris estan relacionats amb la finalitat de l'ajut.
- En el supòsit que la sol·licitud la presenti una persona diferent a la persona beneficiària, caldrà acreditar degudament la representació mitjançant el corresponent contracte o poder que en certifiqui el vincle i adjuntar el corresponent certificat de representació.
- Cada persona o productora sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria.
- Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut del Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de El Modern. Centre Audiovisual i Digital en la convocatòria de l'any anterior.
- Les persones sol·licitants han d'haver justificat en temps i formar qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, i estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d¿administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d¿aquestes situacions.
- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Observacions:
- El termini per a presentar sol·licituds és del 21 d'abril al 12 de maig de 2023.
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Cada persona sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria.
- En el cas que els sol·licitants siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense tenir personalitat jurídica, a la sol·licitud es faran constar els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació així com l'import de l'ajut aplicable a cadascuna de les persones. Igualment, caldrà que els membres de l'agrupació nomenin una persona representant que actuarà com a tal durant tot el procés.
En el cas que es concedeixi l'ajut, cada membre tindrà condició de beneficiari o beneficiària i, com a tal, haurà d'acreditar, a títol individual, el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i els que es puguin establir a les convocatòries.

Convocatòria 2023:

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Tràmits relacionats:
Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts
Declaració d'acceptació de subvenció o ajut
Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Tramesa de documentació complementària

Més informació
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria
Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010