Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:55:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital

Sol·licitud de subvenció Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital

L¿objecte del programa consisteix en beques destinades a fomentar la creació, la producció i l¿exhibició de projectes artístics, i ajudes en espècie com la cessió d'espais i/o de recursos, i la contractació de serveis professionals especialitzats per a l¿assessorament de les persones beneficiàries de l¿ajuda.

Aquestes ajudes es dirigeixen a creadors i a creadores o productores emergents que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d¿un projecte, amb finalitat artística dins del marc d¿un acompanyament audiovisual i cinematogràfic. El procés d¿assessorament o mentoria professional d¿aquest programa es portarà a terme a El Modern. Centre Audiovisual i Digital de Girona (c. Nou del Teatre, 16).


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
-Persones físiques o jurídiques que tinguin la capacitat d'actuar d'acord amb les normes civils
-Agrupacions de persones físiques o jurídiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

Com fer-ho:
-Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
-Correu postal
-Presencialment al Registre electrònic general- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b)Les administracions de les Comunitats Autònomes
c)Les entitats que integren l'Administració local

-El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre)A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
-A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
-A les oficines d'assistència en matèria de registres- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
REQUISITS DELS PROJECTES:
- Els projectes sol·licitants han de tenir un objectiu clarament cultural o artístic
- No s¿admetran produccions de caire comercial o publicitari, vídeos corporatius, projectes educatius o acadèmics, videoclips, projectes de videocreació, videojocs, projectes de realitat augmentada o realitat virtual.
- La tipologia de projectes podrà ser de: curtmetratges, llargmetratges i pilots de sèrie de ficció, de documental i/o d¿animació. No s¿admetran projectes en fase de producció que, per les seves característiques, no disposin del finançament previ necessari que els faci viables.
- No s¿admetran projectes beneficiats amb un ajut (econòmic o en espècie) de l`Ajuntament de Girona o que tinguin conveni vigent amb l¿Ajuntament pel mateix projecte que es vol dur a terme.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
- Les persones o productores sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
- Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que el seus objectius estatuaris estan relacionats amb la finalitat de l'ajut.
- En el supòsit que la sol·licitud la presenti una persona diferent a la persona beneficiària, caldrà acreditar degudament la representació mitjançant el corresponent contracte o poder que en certifiqui el vincle i adjuntar el corresponent certificat de representació.
- Cada persona o productora sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria.
- Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut del Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de El Modern. Centre Audiovisual i Digital en la convocatòria de l'any anterior.
- Les persones sol·licitants han d'haver justificat en temps i formar qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, i estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d¿aquestes situacions.
- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Documentació que cal aportar:
A) Formulari de sol·licitud degudament omplert.

B) Documentació de la persona física o jurídica sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persones físiques. Les agrupacions de persones hauran de presentar la còpia del DNI, NIE o passaport de tots els seus membres i l¿acord d¿agrupació de persones designant una persona representant. Còpia del NIF o targeta fiscal, estatuts de l¿entitat i acreditació de la persona representant en el cas de persones jurídiques.

C) Declaració responsable d¿originalitat de l¿obra i garantia d¿autoria o bé certificat d¿inscripció al Registre de la Propietat Intel·lectual. En el cas que el projecte seleccionat sigui l¿adaptació d¿una obra preexistent, la persona o productora sol·licitant haurà d'acreditar que compta amb els drets necessaris per dur a terme l¿adaptació i explotar-la comercialment.

D) Projecte audiovisual o cinematogràfic per la qual se sol·licita l¿ajut del Programa d¿acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d¿El Modern, de màxim 10 pàgines, i que haurà d¿incloure els següents apartats:
- Tractament audiovisual.
- Relació i interès del projecte per la ciutat de Girona.
- Objectius a assolir a través de l¿acompanyament artístic.
- Estat de desenvolupament del projecte.
- Calendari de treball d¿acord amb els terminis de la convocatòria.
- Recorregut futur de la proposta.
- Currículum acadèmic i trajectòria artística de la persona, equip o productora sol·licitant.

Addicionalment també es pot adjuntar l¿esborrany del guió o el guió finalitzat, el guió tècnic, l¿escaleta, un moodboard, un enllaç de pitching (màxim 5 minuts), el cv de l¿equip tècnic, una proposta de càsting, un pressupost i pla de finançament detallat, un pla de comunicació i difusió, cartes de compromís o una carta de suport d¿una productora, etc.

Observacions:


CONVOCATÒRIA 2024:
El termini per a presentar sol·licituds és del 26 d'abril al 17 de maig de 2024.

En el cas que els sol·licitants siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense tenir personalitat jurídica, a la sol·licitud es faran constar els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació així com l'import de l'ajut aplicable a cadascuna de les persones. Igualment, caldrà que els membres de l'agrupació nomenin una persona representant que actuarà com a tal durant tot el procés.

En el cas que es concedeixi l'ajut, cada membre tindrà condició de beneficiari o beneficiària i, com a tal, haurà d'acreditar, a títol individual, el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i els que es puguin establir a les convocatòries.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Tràmits relacionats:
Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts
Declaració d'acceptació de subvenció o ajut
Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Tramesa de documentació complementària

Més informació
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria 2024
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010