Ajuntament de Girona

dimecres 29 de novembre 2023, 16:38:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació musical a La Marfà

Sol·licitud de Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació musical a La Marfà

Aquestes beques tenen la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística i estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat d'ajut en l'any anterior.
- Els sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
- Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones jurídiques hauran d'acreditar que els seus objectius i finalitats estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que optin.
- Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades a l'execució del projecte.
- Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.

Documentació que cal aportar:
- Formulari de sol·licitud degudament complimentat
- Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport.
- Projecte de residència internacional de creació musical que haurà d'incloure els següents aspectes:
- Presentació dels integrants. Motivació i plantejament artístic
- Planificació temporal del projecte, incloent la residència de cinc dies a La Marfà - Centre de Creació Musical així com altres residències,
enregistraments, gires o actuacions previstes.
- Altres institucions involucrades (amb cartes de compromís)
- Pressupost global del projecte

Observacions:
- Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.

Més informació
residències internacionals
Bases i convocatòria
La Marfà - Centre de creació musical
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010