Ajuntament de Girona

dimecres 1 de febrer 2023, 13:21:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció al manteniment de l'ocupació del programa Girona Actua (+)

Sol·licitud de subvenció al manteniment de l'ocupació del programa Girona Actua (+)

Aquests ajuts tenen com a objectiu contribuir al manteniment de l'ocupació de totes aquelles activitats empresarials que s'han vist afectades per l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Es pretén, d'una banda, donar suport al teixit econòmic local per a la continuïtat de la seva activitat i, de l'altra, evitar l'entrada a l'atur de persones que, amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, es trobaven en situació d'ocupació.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Hi ha dues línies d'ajuts:
-Línia 1: Persones treballadores autònomes que no ocupen treballadors/ores, que compleixin els requisits exposats a les bases de la convocatòria.
-Línia 2: Microempreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre que en data de 29 de febrer de 2020 comptessin amb una plantilla de fins a 10 treballadors/ores; amb domicili fiscal, delegació o centre de treball ubicat al municipi de Girona, i que es trobin en alguna de les situacions contemplades a les bases de la convocatòria.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- Estar al corrent de les obligacions tributàries.
- Disposar d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.
- Complir amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de mínimis, i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
- No haver amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments declarats improcedents per l'autoritat competent durant els 3 mesos anteriors a l'inici del període subvencionable.
- No haver estat sancionada en matèria d'integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.

Observacions:
- Amb caràcter general, quan es tracti d'informació o de documents que estiguin en poder de l'Ajuntament de Girona es podrà exercir el dret a no presentar-los, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys. L'interessat/da haurà d'indicar l'òrgan on van ser presentats o pel qual van ser emesos, la data de presentació o emissió i el procediment a què corresponen.
- En cas que l'empresa autoritzi a una persona, empresa o entitat per a la realització del tràmit en nom seu, caldrà adjuntar també l'imprès d'autorització de representació que es troba adjunt a l'apartat més informació.

Legislació
- Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al manteniment de l'ocupació, en el marc del programa Girona Actua (+) i en règim de concurrència competitiva, per a microempreses i persones treballadores autònomes afectades per les conseqüències de la crisi sanitària generada per la COVID-19; aprovades per acord de la Junta de Govern Local en data 26 de juny de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 140, núm. d'edicte 4929, de 22 de juliol de 2020.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix la seva disposició final primera.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix la seva disposició final primera.
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i entitats que en depenen, publicada al BOP en data 10 de desembre de 2015.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
- Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Llei 19/2014 de transparència, de 29 de desembre, d'accés a la informació pública i bon govern.
- La resta de normativa vigent aplicable

Termini resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació se sol·licituds.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Bases de la convocatòria
Instància d'autorització a tercers.
Subvencions i ajuts
Ajuts Girona Actua (+)

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010