Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 15:26:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per circular a la plaça Josep Pallach i Carolà de Girona

Sol·licitud per circular a la plaça Josep Pallach i Carolà de Girona

Permís especial que autoritza a circular amb vehicles a la plaça Josep Pallach i Carolà.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
L'àmbit d'afectació a la circulació: passatge Migdia i plaça Josep Pallach i Carolà.

Documentació que cal aportar:
- Justificant que acrediti que reuneix algun dels requisits per ser beneficiari\ària, si escau
Especificacions de la documentació a aportar:

Persona amb pàrquing dins la plaça Josep Pallach i Carolà:
- Comunicar la matrícula del vehicle que es vol donar d'alta a la base de dades de la càmera de lectura de matrícules.
- Comunicar el número de placa de gual o referència cadastral de l'immoble on s'estaciona el vehicle. En cas que sigui un immoble d'ús comunitari, a més, el número de la plaça d'estacionament.
- Justificar ser la persona titular o llogatera de la plaça de pàrquing al qual vol accedir amb vehicle a motor mitjançant la presentació d'escriptura pública o contracte privat de compravenda o de lloguer degudament liquidats.

Empresa constructora:
- Comunicar la matrícula, marca i model del vehicle industrial que es vol donar d'alta a la base de dades de la càmera de lectura de matrícules.
- Comunicar el número de llicència d'obra vigent.
- En cas d'haver-hi ocupació de via pública s'haurà d'efectuar la corresponent sol·licitud accedint directament en l'enllaç següent:https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1597.html

Persona amb mobilitat reduïda:
- La matrícula, marca i model del vehicle.
- El número i data de caducitat de la targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Observacions:
1 PERSONA AMB PÀRQUING DINS LA PLAÇA JOSEP PALLACH I CAROLÀ.
La persona propietària o llogatera d'una plaça de pàrquing situat dins la plaça Josep Pallach i Carolà té dret d'accés amb 2 vehicles, durant les 24 hores i per un període de 10 anys.

2 EMPRESA CONSTRUCTORA.
L'empresa constructora que tingui llicència d'obra vigent a un dels immobles de la plaça Josep Pallach i Carolà ha de sol·licitar al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament autorització per a l'accés a la plaça i per a l'ocupació de la via pública si cal. Les empreses constructores que hagin de demanar l'accés temporal hauran d'abonar la taxa de liquidació de llicència.

3 PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA.
La persona amb mobilitat reduïda que disposi de targeta d'aparcament té dret d'accés a la plaça Josep Pallach i Carolà durant les 24 hores i per una periodicitat fins a la data de caducitat de la targeta.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Art. 25
- Ordenança municipal de circulació de Girona. Articles: 31,32, 33 i 34
- Decret de l'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2021, resolució 2021021485

Termini resolució
3 mesos

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb reserva d'espai

Més informació
Carrers amb mobilitat restringida

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010