Ajuntament de Girona

dijous 9 de juliol 2020, 07:24:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic

Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic

Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic o canvi d'ubicació d'un punt de llum.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemáticamente mediante la Sede Electrónica
- Correo postal
- Presencialmente en el registro electrónico general
- En los registros electrónicos generales de:

a) La Administración General del Estado
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
c) Las entidades que integran la Administración Local
d) El sector público institucional (su integración está regulada en el artículo 2.2 de la Ley 39/2015, d'1 de octubre)

- En las oficinas de Correos, tal como se establezca reglamentariamente
- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero
- En las oficinas de asistencia en materia de registros
- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic:
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Documentació gràfica, disseny, fotografies

Observacions:
Prèviament s'enviarà un pressupost detallant el cost de la feina a efectuar.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de canvi d'ubicació d'elements de mobiliari urbà
Sol·licitud de reposició d'elements de mobiliari urbà
Sol·licitud d'instal·lació de nous elements de mobiliari urbà

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010