Ajuntament de Girona

dimarts 6 de desembre 2022, 11:59:51

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic

Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic

Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic o canvi d'ubicació d'un punt de llum.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
-Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
-Correu postal
-Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b)Les administracions de les Comunitats Autònomes
c)Les entitats que integren l'Administració local
d)El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1d'octubre)
-A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
-A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
-A les oficines d'assistència en matèria de registres- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de trasllat d'instal·lacions d'enllumenat públic:
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Documentació gràfica, disseny, fotografies

Observacions:
Prèviament s'enviarà un pressupost detallant el cost de la feina a efectuar.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de canvi d'ubicació d'elements de mobiliari urbà
Sol·licitud de reposició d'elements de mobiliari urbà
Sol·licitud d'instal·lació de nous elements de mobiliari urbà

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010