Ajuntament de Girona

dimecres 14 d'abril 2021, 09:38:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de gual o entrada de vehicles

Sol·licitud de llicència de gual o entrada de vehicles

Gual és l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinat al pas de vianants, amb independència de la necessitat o no de modificar-ne l'estructura, i convenientment senyalitzat amb la placa corresponent. Està subjecte a llicència municipal. No es permet l'estacionament de cap vehicle davant d'un gual senyalitzat correctament i autoritzat.
Entrada de vehicles és l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinar al pas de vianants, amb independència de la necessitat o no de modificar-ne l'estructura, sense placa de gual. Està subjecte a llicència municipal.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
ÀREA D' URBANISME ACTIVITATS MOBILITAT I VIA PÚBLICA

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals:
- Per a llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització: 46,55 EUR
- Placa senyalitzadora de gual: 25,30 EUR

1. Per gual d'habitatges unifamiliars o locals no comercials, per m.l. o fracció:
Per les categories del carrer 1a, 2a i 3a: 29,90 EUR, amb els següents mínim: 89,70 EUR
Per les categories del carrer 4a i 5a / ÚNICA: 20,20 EUR, amb els següents mínim: 60,65 EUR

2. Per gual d'habitatges col·lectius i locals d'ús comercial , per m.l. o fracció:
Per les categories del carrer 1a, 2a i 3a: 46,70 EUR amb els següents mínim: 140,10 EUR
Per les categories del carrer 4a i 5a / ÚNICA: 31,60 EUR amb els següents mínim: 94,20 EUR

3. Per gual de locals d'ús comercial per explotació d'aparcaments, per m.l. o fracció:
Per les categories del carrer 1a, 2a i 3a: 70,00 EUR, amb els següents mínim: 210,05 EUR
Per les categories del carrer 4a i 5a / ÚNICA: 47,30 EUR, amb els següents mínim: 142,10 EUR

Cost del servei d'entrada de vehicles
Segons ordenances fiscals 2020
- Per a llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització: 46,55 EUR

4. Per entrada de vehicles d'habitatges unifamiliars o locals no comercials, per m.l. o fracció:
Per les categories del carrer 1a, 2a i 3a: 26,85 EUR, amb els següents mínim: 80,65 EUR.
Per les categories del carrer 4a i 5a / ÚNICA: 18,20 EUR, amb els següents mínim: 54,60 EUR

5. Per entrada de vehicles d'habitatges col·lectius i locals d'ús comercial, per m.l. o fracció:
Per les categories del carrer 1a, 2a i 3a: 42,05 EUR, amb els següents mínim: 126,15 EUR.
Per les categories del carrer 4a i 5a / ÚNICA: 28,45 EUR, amb els següents mínim: 85,35 EUR

6. Per entrada de vehicles de locals d'ús comercial per explotació d'aparcaments, per m.l. o fracció:
Per les categories del carrer 1a, 2a i 3a: 63,05 EUR, amb els següents mínim: 189,15 EUR
Per les categories del carrer 4a i 5a / ÚNICA: 42,65 EUR, amb els següents mínim: 127,95 EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència de gual o entrada de vehicles:
- Croquis en planta de l'immoble d'accessos / vorera
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Altra documentació acreditativa
- Plànol a escala d'on accedeixen els vehicles, indicació de la part que es destini a hostatjar els vehicles, o si és el cas, a la càrrega i descàrrega (excepte habitatges unifamiliars aïllats o garatges d'ús comunitari).
- En el cas que la persona sol·licitant no sigui el/la propietari/a del local, haurà de justificar la conformitat del propietari respecte a la sol·licitud del gual.
- En el supòsit de local de negoci, acreditar que l'activitat exigeix necessàriament l'entrada i sortida de vehicles, i que disposa d'espai interior lliure per a un o més vehicles quan es tracti d'establiments amb exigència de càrrega i descàrrega de pesos importants.
- Document de pagament de taxes i preu públic municipal.

Observacions:
Es requereix llicència per a:
- Cada porta o obertura.
- Modificar-ne l'amplada.
- Canviar la tipologia de llicència de gual a entrada de vehicles (caldrà retornar la placa) o a l'inrevés.
- Efectuar canvi de titular, renunciant al gual anterior.
- Suprimir el gual, sempre que es restauri el rebaix d'accés i es torni la placa.
La llicència:
- És de duració indefinida i d'ús permanent.
- És sense limitació horària a l'entrada i sortida de vehicles.
- La llicència s'anul·la per ús indegut, per manca de conservació (paviment o pintura), per canvi de les circumstàncies per les quals es concedí o per impagament de la taxa.
- L'amplada serà segons les necessitats de radi de gir i visibilitat, amb una longitud mínima de 3 m.
Senyalització de gual:
- La placa de gual es col·loca al lateral dret o damunt de l'accés, a 1,5 m. mínim i a 2,3 m. màxim des de la vorera.
- La línia de color groc es pinta davant l'accés, amb la mateixa longitud de l'amplada concedida i de 15 cm d'amplada. No es pot pintar en calçada de pedra, ni en carril de circulació.
Construcció del rebaix de l'accés:
- S'ha de construir d'acord amb els models aprovats. Per a més informació consulteu a:http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_ocupacio
- Es prohibeix qualsevol altra forma d'accés (rampes, cossos de fusta o metàl·lics, rajols, sorra...) tant si són mòbils com fixos.
Obligacions de la persona titular:
- Ha de conservar en perfecte estat el paviment, la senyalització horitzontal i la placa senyalitzadora.
- Ha d'efectuar al seu càrrec les obres ordinàries de manteniment que disposi l'Ajuntament i pagar la taxa de gual o entrada de vehicles.
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
Ordenança Municipal de Guals i Reserves d'aparcaments.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de canvi de gual a entrada de vehicles o viceversa

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010