Ajuntament de Girona

dimarts 26 de juliol 2016, 19:51:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de compensació de deutes

Sol·licitud de compensació de deutes

Una persona que tingui deutes pendents amb l'Ajuntament pot demanar-ne la compensació amb imports pendents de cobrar per diversos conceptes.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada, titular del deute.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal

Legislació
- Art. 71 i següents de la Llei 58/2003 General Tributària del 17 de desembre.
- Art. 55 i següents del Reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació.
- Art. 26 Ordenança Fiscal General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010