Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:44:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de compensació de deutes

Sol·licitud de compensació de deutes

Una persona que tingui deutes pendents amb l'Ajuntament pot demanar-ne la compensació amb imports pendents de cobrar per diversos conceptes.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant:
- la Seu Electrònica
- l'Oficina Virtual Tributària de l'Ajuntament de Girona
- Correu postal
- Presencialment:
- al Registre electrònic general
- a l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Girona
- a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Legislació
- Art. 71 i següents de la Llei 58/2003 General Tributària del 17 de desembre.
- Art. 55 i següents del Reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació.
- Art. 26 Ordenança Fiscal General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010