Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:53:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'obertura d'una cala, rasa o xarxa de serveis

Sol·licitud d'obertura d'una cala, rasa o xarxa de serveis

Sol·licitud d'obertura d'una rasa, excepte telecomunicacions.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
Per obertura d'una cala, obertura d'una rasa (excepte telecomunicacions) i xarxes de serveis:
- Per a llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització: 46,55 EUR
- Més el 3,9% del pressupost de l'obra (ICIO)
Per obertura d'una rasa de telecomunicacions:
- El 3,9% del pressupost de l'obra (ICIO)
Per autorització per treballs a cambres de registre i per autorització per treballs d'arranjament de cables aeris:
- Per a llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització: 46,55 EUR

Documentació que cal aportar:

- Plànol amb planta i alçat de la instal·lació sol·licitada
- Pressupost de l'obra civil
- Plànol de l'empresa titular del servei
- Informe de l'empresa del servei que avali l'obra, si escau

Observacions:
Es pot adjuntar tota la documentació tècnica que es cregui convenient i fotografies d'emplaçament.
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD
Quan es realitzi cales o rases en llocs pròxims a un arbrat, l'excavació no haurà d'apropar-se al peu de l'arbre a més distància que la corresponent a 5 vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal (1.30m). En qualssevol cas, aquesta distància ha de ser superior a un metre. Si per altres ocupacions del subsòl no fos possible el compliment d'una norma i no hi hagués un traçat alternatiu viable, el corresponent servei tècnic municipal, prèvia visita d'inspecció, determinarà abans de començar l'excavació la solució a adoptar per a la protecció de l'arbrat que pogués resultar afectat.
Si com a conseqüència de l'excavació resultessin afectades arrels de diàmetre superior a 5 centímetres, s'hauran de tallar-se amb una destral fent talls nets i llisos, que s'hauran de cobrir amb cicatritzant.
Haurà de procurar que l'obertura de rases i cales pròximes a l'arbrat coincideixin amb l'època de repòs vegetatiu.
Quan en una excavació de qualsevol tipus resultessin afectades arrels d'arbrat, el rebliment de l'obertura s'haurà d'efectuar en un termini no superior a tres dies des de l'obertura, i procedir a continuació al seu reg.
Relació de constructors autoritzats a realitzar connexions o modificacions a la xarxa de sanejament (per ordre alfabètic):
- Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA - Girona - Tel. 972 201 737
- Construccions Quart, SA - Girona - Tel. 972 214 162
- Construccions Rebujent, SA - St. Gregori - Tel. 972 201 288
- Obras y canalizaciones Lloret, SA (Obycall) - Girona - Tel. 972 241 414
- Proveïments d'aigua, SA (Prodaisa) - Girona - Tel. 972 202 078.

Legislació
- Ordenança d'instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010