Ajuntament de Girona

dilluns 29 de novembre 2021, 18:29:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'obertura d'una cala, rasa o xarxa de serveis

Sol·licitud d'obertura d'una cala, rasa o xarxa de serveis

Sol·licitud d'obertura d'una rasa, excepte telecomunicacions.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:

- Plànol amb planta i alçat de la instal·lació sol·licitada
- Pressupost de l'obra civil
- Plànol de l'empresa titular del servei
- Informe de l'empresa del servei que avali l'obra, si escau

Observacions:
Es pot adjuntar tota la documentació tècnica que es cregui convenient i fotografies d'emplaçament.
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD
Quan es realitzi cales o rases en llocs pròxims a un arbrat, l'excavació no haurà d'apropar-se al peu de l'arbre a més distància que la corresponent a 5 vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal (1.30m). En qualssevol cas, aquesta distància ha de ser superior a un metre. Si per altres ocupacions del subsòl no fos possible el compliment d'una norma i no hi hagués un traçat alternatiu viable, el corresponent servei tècnic municipal, prèvia visita d'inspecció, determinarà abans de començar l'excavació la solució a adoptar per a la protecció de l'arbrat que pogués resultar afectat.
Si com a conseqüència de l'excavació resultessin afectades arrels de diàmetre superior a 5 centímetres, s'hauran de tallar-se amb una destral fent talls nets i llisos, que s'hauran de cobrir amb cicatritzant.
Haurà de procurar que l'obertura de rases i cales pròximes a l'arbrat coincideixin amb l'època de repòs vegetatiu.
Quan en una excavació de qualsevol tipus resultessin afectades arrels d'arbrat, el rebliment de l'obertura s'haurà d'efectuar en un termini no superior a tres dies des de l'obertura, i procedir a continuació al seu reg.
Relació de constructors autoritzats a realitzar connexions o modificacions a la xarxa de sanejament (per ordre alfabètic):
- Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA - Girona - Tel. 972 201 737
- Construccions Quart, SA - Girona - Tel. 972 214 162
- Construccions Rebujent, SA - St. Gregori - Tel. 972 201 288
- Obras y canalizaciones Lloret, SA (Obycall) - Girona - Tel. 972 241 414
- Proveïments d'aigua, SA (Prodaisa) - Girona - Tel. 972 202 078.

Legislació
- Ordenança d'instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010