Ajuntament de Girona

dimarts 25 de juny 2024, 06:48:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Documents d'ajuda

Què és la seu electrònica?

La seu electrònica és l’adreça d’Internet (http://seu.girona.cat) que l’Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per tal de facilitar aquest accés a tots els serveis públics, informacions i tràmits municipals a través d'Internet, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. 

La Seu Electrònica és on s’allotja el Registre Electrònic de l’Ajuntament de Girona per poder presentar escrits, sol·licituds, documents i comunicacions relatives als procediments administratius i caldrà una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura, com e-DNI o l’idCAT.

Els registres electrònics generals estan regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Què és el registre electrònic?

El registre electrònic de l’Ajuntament de Girona és l'accés per mitjans electrònics al Registre General de Documents de l’Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any.
 
La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
El registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que no segueixin els models descrits a l’article 20 de l’Ordenança municipal de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Girona o no compleixin tots els mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que fixi l’Ajuntament de conformitat amb les previsions d’aquesta ordenança.

Com funciona el còmput dels terminis a l’hora de presentar un document al registre electrònic?

La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials.
 
El registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l’hora de presentació i el número d'entrada en el registre. La no emissió del rebut o, si escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.

Què passa si el registre electrònic no està operatiu?

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, de l’adopció de mesures correctives de la situació.

Com em puc identificar i signar a l’hora de relacionar-me amb l’Ajuntament de Girona per mitjans electrònics?

Els interessats poden signar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat del document.

En cas que els interessats optin per relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, es consideren vàlids als efectes de signatura:

a) Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». A aquests efectes, s'entenen compresos entre els esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d'entitat sense personalitat jurídica.

b) Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».

c) Qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s'estableixin.

Cada Administració pública, organisme o entitat pot determinar si només admet alguns d'aquests sistemes per efectuar determinats tràmits o procediments del seu àmbit de competència.

Quan així ho disposi expressament la normativa reguladora aplicable, les administracions públiques poden admetre els sistemes d'identificació que preveu aquesta Llei com a sistema de signatura quan permetin acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i consentiment dels interessats.

Quan els interessats utilitzin un sistema de signatura dels que preveu aquest article, la seva identitat s'entén ja acreditada mitjançant el mateix acte de la signatura.

Què és la carpeta ciutadana i quins usos té?

És l’espai privat del web on podreu consultar on line les vostres dades personals que gestiona l’Ajuntament. Per accedir-hi cal identificar-se o bé mitjançat usuari i clau de pas (PIN) o bé amb un certificat electrònic reconegut (e-DNI, IdCAT...)
 
Els nous usos de la Carpeta Ciutadana són: poder establir que s’actua com a representant legal d’una o més persones, cosa que permetrà actuar en nom d’elles en tots els tràmits i serveis telemàtics de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona; poder accedir a la consulta d’expedients i veure en quin estat es troben; poder fer comunicacions amb l’Ajuntament de Girona i rebre les notificacions electròniques; fer pagaments electrònics; consultar el cens electoral; consultar els documents presentats, i verificar l’autenticitat dels documents rebuts per part de l’Ajuntament.
 
Igualment com fins ara, també es pot consultar la informació personal dels impostos i multes, l’estat del seu pagament i les dades del padró, i s’hi podran fer diversos tràmits relacionats amb les dades, com la domiciliació de rebuts municipals o l’obtenció de volants d’empadronament.

Què és la carpeta de l’empresa?

És el nou espai privat per a poder accedir a la consulta de dades de les empreses. A l’igual que la carpeta ciutadana, l’accés es farà mitjançat usuari i clau de pas (PIN) o bé amb un certificat electrònic reconegut.

Per poder obtenir un codi PIN cal primer entrar a la carpeta de l'empresa amb un certificat electrònic reconegut com e-DNI o l’idCAT. Un cop a dins s’ha d’anar a l’opció del “Perfil de l'empresa” i després a l'opció “Accés amb contrasenya” i un cop aquí es pot activar i desactivar.

Què és un IdCAT?

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert. També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades. Més informació: http://www.idcat.net

Com puc obtenir un IdCat?

Cal anar a una Entitat de Registre Col·laboradora. L'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Girona ho és. Són entitats ubicades a diverses administracions públiques, com ara ajuntaments, encarregades de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud del certificat a través del web de l'IdCat. Quan us hi presenteu personalment haureu d'aportar l'original i còpia del document d’identitat. Una vegada validada la seva identitat, es generarà automàticament el certificat. Vegeu les instruccions per obtenir-lo de forma més detallades.

Quins usos tenen els certificats digitals?

Al web deCATCert, l'Agència Catalana de Certificació, www.catcert.cat hi apareixen tots els usos actuals dels IdCat. Els usos estan organitzats per administracions i s’actualitzen constantment.  

Puc pagar impostos i taxes municipals a través del web?

La seu electrònica disposa d’una plataforma de pagament que ho permet. Si disposeu d’un certificat electrònic podeu fer el pagament en línia de tributs amb el document d’ingrès emès per l’Ajuntament de Girona. En aquest  exemple de document d'ingrés, podeu veure a quina posició del document es troben els camps que es demanen al formulari que tenim a la seu per fer pagaments electrònics https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/pagament_electronic

Què és una notificació electrònica?

És una notificació que es practica per mitjans electrònics sempre i quan la persona interessada hagi assenyalat aquest s mitjà com a preferent o expressi el seu consentiment a la seva utilització, en qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Ajuntament.
L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que els relacionin amb l’Ajuntament o per a un o diversos tràmits, segons el que s’hagi manifestat.

La persona interessada en rebre notificacions per mitjans electrònics haurà de disposar d’una adreça electrònica, que podrà ser proveïda per l’Ajuntament, que compleixi els requisits legalment previstos.

Quan s’entén practicada una notificació per mitjans electrònics?

La notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça electrònica. El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica de la persona interessada i la data i hora d’accés al contingut de l’acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.

Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica i transcorrin 10 dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés a la seva adreça electrònica.
 
L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d’aquest accés.

Quina vigència té l’adreça electrònica vàlida als efectes de notificació?

L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de 3 anys sense que s’utilitzi per a la pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en cas contrari, s’inhabilitarà l’adreça electrònica.
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010