Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 03:09:20

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes

Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes

Atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars a la Ciutat de Girona i a donar suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquest any, així com el corresponent pressupost anual d'ingressos i despeses). En cas que aquesta documentació encara no hagi estat lliurada al Registre, es presentarà juntament amb la sol·licitud de subvenció.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.
En cas de tractar-se de comissions integrades per més d'una entitat, aquests requisits seran exigibles a cada una d'elles.
Excepcionalment, i en el cas que cap entitat o grup d'entitats es faci càrrec de l'organització de la festa major d'algun barri o sector de la ciutat, es podran atendre les sol·licituds de subvenció presentades per col·lectius de ciutadans i ciutadanes que, de forma puntual, es constitueixin en promotors de la festa major del barri o sector on resideixin.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Certificat del secretari/secretària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat
Especificacions de la documentació a aportar:
En cas de comissions integrades per més d'una entitat:
- Document signat pels representants de les diferents entitats que integrin la comissió on es designi la persona que actuarà com a representant de la Comissió.
En cas de col·lectius de ciutadans i ciutadanes:
- Relació de les persones que integren el col·lectiu i document signat almenys pel 50% dels seus integrants on es designi la persona que actuarà com a representant del col·lectiu.

Legislació
- Ordenança general de subvencions l'Ajuntament de Girona
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Bases de la convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010