Ajuntament de Girona

dimarts 28 de juny 2016, 15:09:16

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors

Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
Associacions de veïns o comissions de festes organitzadores de les festes majors dels barris o sectors de la ciutat.

Les entitats han d'estar inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Girona i han de tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació de l'any en curs, així com el corresponent pressupost anual d'ingressos i despeses).
Cal estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.
En cas de tractar-se de comissions integrades per més d'una entitat, aquests requisits seran exigibles a cadascuna d'elles.
De manera excepcional, i en el cas que cap entitat o grup d'entitats s'encarregui de l'organització de la festa major d'algun barri o sector de la ciutat, es podran atendre les sol·licituds de subvenció que haguin presentat col·lectius de ciutadans i ciutadanes que, de forma puntual, promoguin la festa major del barri o sector on visquin.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Documentació que cal aportar:
- En el cas de comissió, document on es designi la persona que actuarà com a representant
(signat per les persones representants de les diferents entitats que integren la comissió).

- En el cas de col·lectius, relació de persones integrants i document on es designa representant.
- Programa de l'activitat a realitzar.
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat.
- Declaració sobre els ajuts demanats o obtinguts per la mateixa activitat i el seu import.
- Nom del/s grup o grups que es sol·liciten, si escau.

Observacions:
Existeix una convocatòria anual que concreta els detalls del programa.
S'estableixen dos terminis de presentació:

a) Fins el dia 31 de maig per aquelles festes que se celebrin dins del primer semestre de l'any.

b) Fins el dia 30 de juny per aquelles festes que se celebrin dins del segon semestre de l'any.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010