Ajuntament de Girona

dijous 15 d'abril 2021, 05:06:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes

Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes

Atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars a la Ciutat de Girona i a donar suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquest any, així com el corresponent pressupost anual d'ingressos i despeses). En cas que aquesta documentació encara no hagi estat lliurada al Registre, es presentarà juntament amb la sol·licitud de subvenció.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.
En cas de tractar-se de comissions integrades per més d'una entitat, aquests requisits seran exigibles a cada una d'elles.
Excepcionalment, i en el cas que cap entitat o grup d'entitats es faci càrrec de l'organització de la festa major d'algun barri o sector de la ciutat, es podran atendre les sol·licituds de subvenció presentades per col·lectius de ciutadans i ciutadanes que, de forma puntual, es constitueixin en promotors de la festa major del barri o sector on resideixin.

Documentació que cal aportar:

- Projecte de l'activitat (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Certificat del/de la secretari/ària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat

Legislació
- Ordenança general de subvencions l'Ajuntament de Girona
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Bases de la convocatòria

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010