Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:15:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de mediació de consum

Sol·licitud de mediació de consum

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor dóna informació i orientació a les persones consumidores i usuàries, residents al municipi, en l'exercici dels seus drets i pot gestionar la tramitació de les seves reclamacions.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques amb consideració de persona consumidora o jurídiques, microempreses, respecte serveis bàsics i de tracte continuat, que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils.
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Documentació acreditativa
- Reclmació prèvia

Observacions:
Les vostres dades podran ser cedides a l'entitat contra la qual es reclama o un altra organisme amb la finalitat de gestionar la reclamació. Podeu exercir en qualsevol moment els drets de d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts reglamentàriament dirigint-vos a la persona responsable del fitxer mitjançant escrit adreçat a l'Oficina Municipal d'Informació de Consum.
Es poden adjuntar els següents documents: full oficial de reclamació, factures, tiquets de compra, contractes, etc.)

Legislació
- Llei 22/2010 Codi de Consum de Catalunya. R.D. Legislatiu 1/2007 Llei General Defensa dels consumidors i usuaris.
- Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010