Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 04:19:33

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de baixa al padró municipal per defunció

Sol·licitud de baixa al padró municipal per defunció

Sol·licitud de baixa al padró municipal d'habitants per defunció.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de baixa al padró municipal per defunció:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat de defunció (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
- Certificat de defunció de la persona difunta o bé diligència en el llibre de família
- DNI, Passaport o NIE de la persona que vingui a fer el tràmit.

Observacions:
L'Institut Nacional d'Estadística, a instàncies del Registre Civil, comunica periòdicament les baixes a l'Ajuntament, però les persones interessades poden comunicar la baixa per defunció directament a l'Ajuntament de Girona.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya.
- Decret 14/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l'Habitatge.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de certificat d'empadronament

Més informació
Web del padró municipal d'habitants

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010