Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:46:59

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries

Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries

Les persones estrangeres no comunitàries que no tinguin permís de residència permanent hauran de renovar el seu empadronament.
Aquesta renovació es farà a petició del Ministeri d'Interior cada dos anys a partir de la data d'empadronament o de la darrera renovació.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Tràmit presencial

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Document que acrediti la representació
Especificacions de documents a aportar:
- Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent).
- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
- Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix, mitjançant un altre document.
- La cèdula d'inscripció per a aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o dels seus titulars o per organitzacions internacionals.
- Els documents provisionals d'identitat pels sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en què s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
- Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en què apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació.
- Instància específica.
- NIE o passaport dels pares del representant legal, en el cas de menors (original i vigent).

Observacions:
- Aquest tràmit és intransferible per a les persones majors d'edat, o sigui que l'ha de fer la persona interessada, exceptuant aquells casos en què s'aportin uns poders notarials específics per a fer el tràmit o bé, com contempla la Llei 39/2015, mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat/da davant d'un funcionari públic competent.
- La renovació dels menors d'edat l'han de fer els pares o bé els seus representants legals.
- La renovació només es pot fer en el municipi on està empadronada la persona.
- La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró municipal d'Habitants per caducitat.
- En cas que el ciutadà o ciutadana faci alta per canvi de residència, comença un nou termini de dos anys per a la renovació.
- El document d'identificació (passaport i NIE) han de ser vigents.
- EXCEPCIÓ: Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi segellat/presentat. En casos que el document identificatiu s'acompanyi de document de resolució de la sol·licitud, cal comprovar la vigència de la resolució.

Legislació
- Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RD 1690/86 de 11 de juliol).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Resolució de 16 de maig de 2019, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 9 de maig de 2019, del President de d'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de certificat d'empadronament

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010