Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 05:34:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries

Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries

Les persones estrangeres no comunitàries que no tinguin permís de residència de llarga durada hauran de renovar el seu empadronament.
Aquesta renovació es farà a petició del Ministeri d'Interior cada dos anys a partir de la data d'empadronament o de la darrera renovació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Document que acrediti la representació
Especificacions de documents a aportar:
- Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent).
- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
- Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix, mitjançant un altre document.
- La cèdula d'inscripció per a aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o dels seus titulars o per organitzacions internacionals.
- Els documents provisionals d'identitat pels sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en què s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
- Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en què apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació.
- NIE o passaport dels pares del representant legal, en el cas de menors (original i vigent).

Observacions:
- Aquest tràmit és intransferible per a les persones majors d'edat, o sigui que l'ha de fer la persona interessada, exceptuant aquells casos en què s'aportin uns poders notarials específics per a fer el tràmit o bé, com contempla la Llei 39/2015, mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat/da davant d'un funcionari públic competent.
- La renovació dels menors d'edat l'han de fer els pares o bé els seus representants legals.
- La renovació només es pot fer en el municipi on està empadronada la persona.
- La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró municipal d'Habitants per caducitat.
- En cas que el ciutadà o ciutadana faci alta per canvi de residència, comença un nou termini de dos anys per a la renovació.
- El document d'identificació (passaport i NIE) han de ser vigents.
- EXCEPCIÓ: Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi segellat/presentat. En casos que el document identificatiu s'acompanyi de document de resolució de la sol·licitud, cal comprovar la vigència de la resolució.

IMPORTANT: informar del nivell d'estudis acabats

Legislació
- Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RD 1690/86 de 11 de juliol).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de certificat d'empadronament

Més informació
Web padró municipal d'habitants

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010