Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 04:36:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de confirmació de la inscripció padronal per a persones estrangeres comunitàries

Sol·licitud de confirmació de la inscripció padronal per a persones estrangeres comunitàries

Les persones comunitàries i les no comunitàries amb permís de residència permanent hauran de confirmar el seu empadronament.
L'Ajuntament es posa en contacte a través d'un SMS si en tenen i per carta al domicili d'empadronament, amb una antel·lació de 3 mesos aproximadament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de confirmació de la inscripció padronal per a persones estrangeres comunitàries:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Document que acrediti la representació

Observacions:
- La confirmació només es pot fer si encara viu en el mateix domicili a on s'està empadronat.
- Han de confirmar a petició del Ministeri de l'Interior cada 2 anys les persones estrangeres no inscrits en el Registre Central d'Europeus.
- La resta de persones estrangeres a petició del Ministeri de l'Interior cada 5 anys o quan caduqui la targeta de residència (si en tenen).
- El document d'identificació (targeta d'identitat dels estats de la Unió Europea, passaport i NIE) han de ser vigents.
- EXCEPCIÓ: S'accepten documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi segellat/presentat. En casos que el document identificatiu s'acompanyi de document de resolució de la sol·licitud, cal comprovar la vigència de la resolució.
- Si no es confirma el padró es donarà de baixa per caducitat.
Aquest tràmit no serà necessari si es fa un canvi de domicili o un canvi de característiques personals.

IMPORTANT: informar del nivell d'estudis acabats

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Més informació
Especificacions de la documentació a aportar
Web del Padró municipal d'habitants

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010