Ajuntament de Girona

divendres 23 de febrer 2018, 15:35:38

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances

Sol·licitud de participació a la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives.
Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal de casals d'estiu, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
- Memòria de presentació de l'entitat
- Documentació acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d'haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant els darrers 2 anys
- Avantprojecte

Respecte de l'avantprojecte:
Breu definició de com serà l'activitat
Àmbit territorial i lloc previst de realització de l'activitat
Persones responsables de la gestió del projecte
Ratio prevista monitors/es - inscrits/es
Número de places previstes
Dates i horaris de l'activitat
Pressupost global

Observacions:
Hi ha unes bases específiques de la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de març al 3 d'abril.

Legislació
- Bases de la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Sol·licitud convocatòria d'avantprojectes Programa de Vacances
Bases i convocatòries de subvencions

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010