Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:19:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció/ajut d'avantprojectes per incloure activitats al programa municipal de casals d'estiu

Sol·licitud de subvenció/ajut d'avantprojectes per incloure activitats al programa municipal de casals d'estiu

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives.
Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal de casals d'estiu, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Convocatòria tancada


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
- Memòria de presentació de l'entitat
- Documentació acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d'haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant els darrers 2 anys
- Avantprojecte
- Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (veure "més informació")
- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com les obligacions amb la Seguretat Social (veure "més informació")
L'avantprojecte haurà d'incloure com a mínim:
- Breu definició de com serà l'activitat
- Àmbit territorial i lloc previst de realització de l'activitat
- Persones responsables de la gestió del projecte
- Ràtio prevista monitors - inscrits
- Número de places previstes
- Planificació setmanal de l'activitat (amb dates i horaris)
- Pressupost global
- Una fotografia que identifiqui la tipologia d'activitat que es durà a terme

Observacions:
Hi ha unes bases específiques de la convocatòria.

Legislació
- Bases de la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Ordenança general de subvencions Ajuntament de Girona

Més informació
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Declaració responsable de compliment de requisits de la Llei 38/2003, general de subvencions
Declaracó responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010