Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:50:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació de la llicència de gual

Sol·licitud de modificació de la llicència de gual

Sol.licitud de modicicació amb ampliació o reducció de metres de gual.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
- Per a llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització: 46,55EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de modificació de la llicència de gual:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
Es requereix llicència per a:
- Cada porta o obertura
- Modificar-ne l'amplada
- Canviar la tipologia de llicència de gual a entrada a vehicles (caldrà retornar la placa) o a l'inrevés.
- Efectuar canvi de titular, renunciant al gual anterior
- Suprimir el gual, sempre que es restauri el rebaix d'accés i es torni la placa.
En quan a la llicència:
- És de duració indefinida i d'ús permanent
- És sense limitació horària a l'entrada i sortida de vehicles
- La llicència s'anul·la per ús indegut, per manca de conservació (paviment o pintura), per canvi de les circumstàncies per les quals es concedí o per impagament de la taxa.
- L'amplada serà segons les necessitats de radi de gir i visibilitat, amb una longitud mínima de 3m.
En quan a la senyalització de gual:
- La placa de gual es col·loca al lateral dret o damunt de l'accés, a 1,5 m. mínim i a 2,3m. màxim des de la vorera.
La línia de color groc es pinta davant l'accés, amb la mateixa longitud de l'amplada concedida i de 15 cm d'amplada. No es pot pintar en calçada de pedra, ni en carril de circulació.
En quan al rebaix de l'accés:
- S'ha de construir d'acord amb els models aprovats. Per a més informació consulteu a: http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_ocupacio.
Es prohibeix qualsevol altra forma d'accés (rampes, cossos de fusta o metàl·lics, rajols, sorra...) tan si són mòbils com fixos.
La persona titular ha de conservar en perfecte estat el paviment, la senyalització horitzontal i la placa senyalitzadora.
També haurà d'efectuar al seu càrrec les obres ordinàries de manteniment que disposi l'Ajutament i pagar la taxa de gual o entrada de vehicles.

Legislació
- Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència de gual o entrada de vehicles
Sol·licitud de baixa d'un gual
Sol·licitud de canvi de titular d'un gual
Sol·licitud de nova placa de gual per pèrdua o deteriorament
Sol·licitud de canvi de gual a entrada de vehicles o viceversa

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010