Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:36:12

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació de la llicència de gual

Sol·licitud de modificació de la llicència de gual

Sol·licitud de modificació amb ampliació o reducció de metres de gual.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de modificació de la llicència de gual:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
Es requereix llicència per a:
- Cada porta o obertura
- Modificar-ne l'amplada
- Canviar la tipologia de llicència de gual a entrada a vehicles (caldrà retornar la placa) o a l'inrevés.
- Efectuar canvi de titular, renunciant al gual anterior
- Suprimir el gual, sempre que es restauri el rebaix d'accés i es torni la placa.
En quan a la llicència:
- És de duració indefinida i d'ús permanent
- És sense limitació horària a l'entrada i sortida de vehicles
- La llicència s'anul·la per ús indegut, per manca de conservació (paviment o pintura), per canvi de les circumstàncies per les quals es concedí o per impagament de la taxa.
- L'amplada serà segons les necessitats de radi de gir i visibilitat, amb una longitud mínima de 3m.
En quan a la senyalització de gual:
- La placa de gual es col·loca al lateral dret o damunt de l'accés, a 1,5 m. mínim i a 2,3m. màxim des de la vorera.
La línia de color groc es pinta davant l'accés, amb la mateixa longitud de l'amplada concedida i de 15 cm d'amplada. No es pot pintar en calçada de pedra, ni en carril de circulació.
En quan al rebaix de l'accés:
- S'ha de construir d'acord amb els models aprovats. Per a més informació consulteu a: http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_ocupacio.
Es prohibeix qualsevol altra forma d'accés (rampes, cossos de fusta o metàl·lics, rajols, sorra...) tan si són mòbils com fixos.
La persona titular ha de conservar en perfecte estat el paviment, la senyalització horitzontal i la placa senyalitzadora.
També haurà d'efectuar al seu càrrec les obres ordinàries de manteniment que disposi l'Ajuntament i pagar la taxa de gual o entrada de vehicles.

Legislació
- Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència de gual o entrada de vehicles
Sol·licitud de baixa d'un gual
Sol·licitud de canvi de titular d'un gual
Sol·licitud de nova placa de gual per pèrdua o deteriorament
Sol·licitud de canvi de gual a entrada de vehicles o viceversa

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010