Ajuntament de Girona

divendres 1 de juliol 2016, 02:44:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Identificació de la persona conductora responsable d'una infracció

Identificació de la persona conductora responsable d'una infracció

Permet comunicar la identitat de la persona conductora responsable d'una infracció de les normes de circulació.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Prensencialment al departament de Multes
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Identificació de la persona conductora responsable d'una infracció:
- Instància específica

Observacions:
Quan en el moment de la comissió dels fets denunciats no sigui possible la notificació de la infracció a la persona conductora per la seva absència o altres circumstàncies, es notificarà la denúncia a la persona que figura com a titular del vehicle, l'arrendatària a llarg termini o el conductor habitual en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit.
Si la persona física titular de l'expedient sancionador no era la conductora en el moment de la infracció, o bé la denúncia va a nom d'una persona jurídica, es té l'obligació de comunicar a l'Ajuntament la identitat del conductor infractor.
D'acord amb l'article 93.1 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, disposeu de 20 dies naturals (a comptar des de l'endemà de la data de notificació) per comunicar les dades de la persona que conduïa el vehicle en la data i hora de la denúncia (DNI/NIE/passaport, número de permís o llicència de conduir, nom, cognoms i domicili).
L'escrit amb les dades indicades s'ha de presentar en un dels llocs establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (vegeu apartat com fer-ho).
D'acord amb l'article 11.1.a del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, és obligatori consignar el número de permís o llicència de conduir que permeti la identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no hi figura s'haurà de presentar una còpia de l'autorització administrativa que habiliti la persona conductora identificada per conduir a Espanya. En el cas que la persona titular sigui una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte de lloguer.
La signatura que ha de constar en els escrits d'identificació ha de ser necessàriament original, i en el cas de les persones jurídiques cal que sigui la de la persona representant degudament autoritzada per comunicar els canvis de conductor, amb indicació del número del seu DNI, NIE o document d'identificació.
Si no es faciliten les dades en el termini d'aquests 20 dies o si la identificació no és veraç, se sancionarà pecuniàriament com a autora d'una infracció molt greu la persona titular del vehicle, de conformitat amb els articles 77.j i 80.2.b del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, amb una multa del doble de la prevista per a la infracció originària que la va motivar, si aquesta era lleu; i del triple, si era greu o molt greu.


Legislació
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació
Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010