Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 03:03:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Identificació de la persona conductora responsable d'una infracció

Identificació de la persona conductora responsable d'una infracció

Permet comunicar la identitat de la persona conductora responsable d'una infracció de les normes de circulació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Identificació de la persona conductora responsable d'una infracció:
- Instància específica

Observacions:
Quan en el moment de la comissió dels fets denunciats no sigui possible la notificació de la infracció a la persona conductora per la seva absència del lloc de la denúncia o altres circumstàncies, es notificarà la denúncia a la persona que figura com a titular del vehicle, el/la arrendatàri/a a llarg termini o el/la conductor/a habitual en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit.
Si la persona física titular de l'expedient sancionador no era el/la conductor/a en el moment de la infracció, o bé la denúncia va a nom d'una persona jurídica, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament la identitat del/de la conductor/a.
D'acord amb l'article 93.1 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, disposeu de 20 dies naturals (a comptar des de l'endemà de la data de notificació) per comunicar les dades de la persona que conduïa el vehicle en la data i hora de la denúncia (DNI/NIE/passaport, número de permís o llicència de conduir, nom, cognoms i domicili).
L'escrit amb les dades indicades s'ha de presentar en la forma i als registres legalment establerts, d'acord amb el que s'estableix als articles 14 i 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.
D'acord amb l'article 11.1.a del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, és obligatori consignar el número de permís o llicència de conduir que permeti la identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el/la conductor/a no hi figura inscrit/a s'haurà de presentar una còpia de l'autorització administrativa que habilita la persona conductora identificada per conduir a Espanya. En el cas que la persona titular sigui una empresa de lloguer de vehicles sense conductor/a, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte de lloguer.
Si no es faciliten les dades en el termini d'aquests 20 dies o si la identificació no és veraç, se sancionarà pecuniàriament la persona titular del vehicle com a autora d'una infracció molt greu, de conformitat amb els articles 77.j i 80.2.b del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, amb una multa del doble de la prevista per a la infracció originària que la va motivar, si aquesta era lleu; i del triple, si era greu o molt greu.

Legislació
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Tràmits relacionats:
Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació
Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010