Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 22:19:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de baixa al cens d'animals

Sol·licitud de baixa al cens d'animals

Els motius de baixa d'un animal del Registre Municipal d'Animals de Companyia poden ser: per pèrdua, robatori, mort o per trasllat a un altre municipi.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de baixa al cens d'animals:
- Declaració jurada
- Certificat veterinari de defunció, document d'eliminació del cadàver o declaració jurada
- Denúncia de sustracció o pèrdua / declaració jurada
- Justificació de la residència
- Nou domicili de l'animal
- Declaració jurada d'animals (la trobareu a l'apartat "més informació")


Observacions:
El termini màxim per comunicar la baixa és de 2 mesos des de la mort, pèrdua, robatori o trasllat de l'animal.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de persona titular d'un animal al cens d'animals
Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Més informació
Declaració jurada d'animals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010