Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 16:27:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de baixa al cens d'animals

Sol·licitud de baixa al cens d'animals

Els motius de baixa d'un animal del Registre Municipal d'Animals de Companyia poden ser: per pèrdua, robatori, mort o per trasllat a un altre municipi.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal


Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de baixa al cens d'animals:
- Certificat de defunció del veterinari, document d'eliminació del cadàver o declaració jurada
- Denúncia de sustracció o pèrdua / declaració jurada
- Justificació de la residència
- Nou domicili de l'animal

Observacions:
El termini màxim per comunicar la baixa és de 2 mesos des de la mort, pèrdua, robatori o trasllat de l'animal.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Aprovada definitivament per acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009. Publicada al BOP núm. 144 de 29 de juliol de 2009.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de titular d'un animal en el cens d'animals
Sol·licitud de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Sol·licitud de duplicat de placa censal d'animals de companyia
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010