Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 21:47:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l'obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones propietàries, majors d'edat, que condueixin un gos considerat potencialment perillós.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud en relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos:
- Certificat de penals
- Document identificatiu de la persona interessada
- Cartilla sanitària veterinària
- Certificat de no tenir sancions per infraccions greus o molt greus / declaració jurada
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
- Rebut vigent de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
- Certificat mèdic oficial
- Document d'identificació de l'animal expedit per un/a veterinari/a
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Fotografia actual
- Denúncia de sostracció o pèrdua

Observacions:
Tenen la consideració d'animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d'amenaça o d'agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l'espècie o raça amb independència de l'agressivitat individual.
Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu i American Bully.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d'assistència, acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d'instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.
Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer.
La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Si són persones estrangeres caldrà sol·licitar el certificat d'antecedents penals al Registre Civil o bé a l'oficina de tramitació del DNI.
Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.
La documentació per a tots els casos és la mateixa (renovació i alta).
En cas de duplicat del carnet per pèrdua, s'haurà de presentar una denúncia.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de titular d'un animal al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Sol·licitud de baixa al cens d'animals

Més informació
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010