Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 01:30:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Sol·licitud de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l'obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada


Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 51,60 EUR.
Per a la segona o més llicències referides a un mateix gos, a nom de familiars directes del/la titular, un 20% de la taxa.
Es donarà un document de pagament de taxa que s'ha de fer efectiu abans de 10 dies a la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
- Fotografia mida carnet de les persones titulars de la llicència.
- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.
- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (certificat mèdic).
- Fotocòpia de la cartilla sanitària.
- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.
- Sol·licitud d'alta al cens municipal d'animals (cens caní).
- Document de pagament de taxa / preu públic municipal.
- Certificat conforme no s'ha estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus o declaració jurada de la persona interessada conforme no s'ha estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus.
- Model per sol·licitar els antecedents penals, si s'escau

Observacions:
Tenen la consideració d'animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d'amenaça o d'agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l'espècie o raça amb independència de l'agressivitat individual.
Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, Tosa Inu o japonès i Akita Inu.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d'assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d'instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.
Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer.
La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Per sol·licitar-lo, si són estrangers caldrà emplenar un model específic. Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.


Legislació
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovada definitivament per acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009
Publicada al BOP núm. 144 de 29 de juliol de 2009

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de titular d'un animal en el cens d'animals
Sol·licitud de duplicat de placa censal d'animals de companyia
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Sol·licitud de baixa al cens d'animals

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010