Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 01:02:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud en relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Sol·licitud en relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l'obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020: 53,40 EUR
Per a la segona o més llicències referides a un mateix gos, a nom de familiars directes del/la titular, un 20% de la taxa.

Requisits previs:
- Les persones propietàries i conductores de gossos considerats potencialment perillosos han de ser majors d'edat.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud en relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos:
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Certificat de penals
- Document identificatiu de la persona interessada
- Cartilla sanitària veterinària
- Certificat de no tenir sancions per infraccions greus o molt greus / declaració jurada
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
- Rebut vigent de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
- Certificat mèdic oficial
- Document d'identificació de l'animal expedit per un/a veterinari/a
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Fotografia actual

Observacions:
Tenen la consideració d'animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d'amenaça o d'agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l'espècie o raça amb independència de l'agressivitat individual.
Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu i American Bully.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d'assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d'instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.
Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer.
La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Si són persones estrangeres caldrà sol·licitar el certificat d'antecedents penals al Registre Civil o bé a l'oficina de tramitació del DNI.
Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.
La documentació per a tots els casos és la mateixa (renovació i alta).
En cas de duplicat del carnet per pèrdua, s'haurà de presentar una denúncia.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de titular d'un animal al cens d'animals
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
REGISTRE ELECTRÒNIC

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010