Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 04:02:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al cens d'animals

Sol·licitud d'alta al cens d'animals

Tots els gossos han d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
- El cost de la placa municipal identificativa és de 16,90 EUR.
- En cas que la persona titular sigui propietària de més animals, el cost de cada placa serà de 3,75 EUR a partir del segon.
- La taxa anual per tinença d'animals és de 32,95 EUR.
Estaran exempts d�aquesta taxa les persones cegues o amb altres discapacitats que necessitin un gos per guiar-se, així com les persones que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l�ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'excedir el límit anterior en més d'una quarta part. Els contribuents hauran d'adjuntar a la sol·licitud de bonificació, certificat d'ingressos de l'Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de l'últim exercici de què disposi l'AEAT, així com un certificat de la pensió que es percep.

Documentació que cal aportar:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal.
- Cartilla sanitària veterinària.
- Dades de la persona propietària del gos.
- Document d'identificació de l'animal

Observacions:
- Els gossos s'han d'inscriure en el termini màxim de tres mesos des de la data de naixement o d'adquisició de l'animal.
- Un cop inscrit es lliurarà una placa que s'haurà de dur sempre a la corretja o al collar. Cal posar-hi el nom de l'animal, el de la persona propietària i el telèfon.
- Si es tracta d'un animal cedit, es pot censar quan s'aporti document justificatiu que el té cedit de l�anterior propietari o responsable del gos. No és obligatori el cens d'animals que es tinguin temporalment per un període inferior a 6 mesos, si es supera aquest període s'haurà de censar.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Aprovada definitivament per acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009. Publicada al BOP núm. 144 de 29 de juliol de 2009

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de canvi de titular d'un animal en el cens d'animals
Sol·licitud de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Sol·licitud de duplicat de placa censal d'animals de companyia
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Sol·licitud de baixa al cens d'animals

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010