Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 21:47:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al cens d'animals

Sol·licitud d'alta al cens d'animals

Tots els gossos han d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta al cens d'animals:
- Document d'identificació de l'animal expedit per un/a veterinari/a
- Cartilla sanitària veterinària

Observacions:
- Els gossos s'han d'inscriure en el termini màxim de tres mesos des de la data de naixement o d'adquisició de l'animal.
- Si es tracta d'un animal cedit, es pot censar quan s'aporti el document que justifiqui que l'anterior propietari o responsable del gos li ha cedit.
No és obligatori censar l'animal si es té per un període inferior a 6 mesos. Si es supera aquest període, s'haurà de censar.


Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de canvi de titular d'un animal al cens d'animals
Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Sol·licitud de canvi de domicili d'un animal al cens d'animals
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Sol·licitud de baixa al cens d'animals

Més informació
Ordenances fiscals
Tinença d'animals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010