Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:42:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al Registre Municipal de Parelles de Fet

Sol·licitud d'alta al Registre Municipal de Parelles de Fet

Les unions estables de parella es poden inscriure a l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta al Registre Municipal de Parelles de Fet:
- Certificat de convivència dels dos últims anys (si escau)
- Certificat de defunció (si escau)
- Llibre de família
- Document identificatiu de la persona interessada
- Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials (si escau)
- Acreditació oficial de l'estat civil de les dues persones (si escau)
Especificacions de documents a aportar:
- Llibre de família, en cas de tenir un fill/a en comú
- Certificat d'empadronament que acrediti la convivència durant els dos últims anys, en cas de no estar empadronats els dos últims anys a la ciutat de Girona.

Observacions:
El Registre Municipal de Parelles de Fet té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries d'unions estables heterosexuals i homosexuals. La inscripció es durà a terme en la forma i amb els requisits que s'estableixen en les presents normes d'organització i funcionament.
Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles heterosexuals i homosexuals que, pel seu lliure i ple consentiment, hagin constituit una unió estable de convivència no matrimonial.
Si les dues persones compleixen els següents requisits:
- Dos anys de continuitat ininterrumpuda en el padró d'un municipi en el mateix domicili, dels quals, com a mínim, els darrers sis mesos ho hauran de ser en el municipi de Girona. Aquest requisit no serà necessari si la parella ha tingut un/a fill/a en comú, que s'acreditarà mitjançant el corresponent llibre de família.
- Són majors d'edat o menors emancipats
- No formen parella estable amb una altra persona
- Cap membre de la parella està casat/da o manté vincle matrimonial
- No han estat declarades incapacitades
- No són parents per consanguinitat o adopció en línea directa, o per consanguinitat en segon grau col·lateral

Les persones podran acreditar que no tenen vincle matrimonial mitjançant document oficial: llibre de família, certificat de solteria, certificat de naixement si especifica l'estat civil actual...

Caldrà que ambdós membres de la parella es presentin a la secció d'Estadística, en horari de 9 del matí a 2 de la tarda, per tal de signar el Llibre del Registre Municipal de Parelles de fet.

Legislació
- Acord de Ple de l'Ajuntament de Girona, d'1 d'abril de 2003, pel qual es crea el Registre Municipal de Parelles de Fet i les seves normes d'organització i funcionament.
- Acord del Ple de l'Ajuntament de Girona, de 18 de novembre de 2013, pel que es modifiquen les normes d'organització i funcionament del Registre Municipal de Parelles de Fet aprovades en le Ple de la Corporació d'1 d'abril de 2003.
- Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet

Més informació
Normes de funcionament del Registre de Parelles de fet

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010