Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:59:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al Registre Municipal de Parelles de Fet

Sol·licitud d'alta al Registre Municipal de Parelles de Fet

Les unions estables de parella es poden inscriure a l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Si les dues persones compleixen els següents requisits:
- Dos anys de continuitat ininterrumpuda en el padró d'un municipi en el mateix domicili, dels quals, com a mínim, els darrers sis mesos ho hauran de ser en el municipi de Girona. Aquest requisit no serà necessari si la parella ha tingut un/a fill/a en comú, que s'acreditarà mitjançant el corresponent llibre de família.
- Són majors d'edat o menors emancipats
- No formen parella estable amb una altra persona
- Cap membre de la parella està casat/da o manté vincle matrimonial
- No han estat declarades incapacitades
- No són parents per consanguinitat o adopció en línea directa, o per consanguinitat en segon grau col·lateral.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta al Registre Municipal de Parelles de Fet:
- Certificat de convivència dels dos últims anys (si escau)
- Certificat de defunció (si escau)
- Llibre de família
- Document identificatiu de la persona interessada
- Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials (si escau)
- Acreditació oficial de l'estat civil de les dues persones (si escau)
Especificacions de documents a aportar:
- Llibre de família, en cas de tenir un fill/a en comú
- Certificat d'empadronament que acrediti la convivència durant els dos últims anys, en cas de no estar empadronats els dos últims anys a la ciutat de Girona.
- Les persones podran acreditar que no tenen vincle matrimonial mitjançant document oficial: llibre de família, certificat de solteria, certificat de naixement si especifica l'estat civil actual...

Observacions:
El Registre Municipal de Parelles de Fet té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries d'unions estables heterosexuals i homosexuals.
Es realitzarà presencialment a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 hores.
Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles heterosexuals i homosexuals que, pel seu lliure i ple consentiment, hagin constituit una unió estable de convivència no matrimonial.

Legislació
- Acord de Ple de l'Ajuntament de Girona, d'1 d'abril de 2003, pel qual es crea el Registre Municipal de Parelles de Fet i les seves normes d'organització i funcionament.
- Acord del Ple de l'Ajuntament de Girona, de 18 de novembre de 2013, pel que es modifiquen les normes d'organització i funcionament del Registre Municipal de Parelles de Fet aprovades en le Ple de la Corporació d'1 d'abril de 2003.
- Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet

Més informació
Normes de funcionament del Registre de Parelles de fet

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010