Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 00:13:09

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per a la realització de festivals que formen part de: Girona, Ciutat de Festivals

Sol·licitud per a la realització de festivals que formen part de: Girona, Ciutat de Festivals

Per tal de facilitar les gestions dels festivals que formen part de la marca: "Girona, Ciutat de Festivals" amb l'Ajuntament de Girona, s'han unificat totes les possibles demandes logístiques, tècniques i comunicatives en una mateixa sol·licitud dirigida a l'Oficina d'Atenció als Festivals (Cultura).


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Projecte de festival amb la programació detallada.
- Pressupost detallat
- Pla de finançament i ajuda sol·licitada*
- Pla de comunicació
- Pla d'emergència de l'activitat (en cas de preveure una ocupació d'aforament superior a les 1.000 i inferior a les 10.000 persones)
- Pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents vigent pel concepte de l'activitat, per l'import establert en el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010 de 31 d'agost).
Especificacions de la documentació a aportar:
* Si l'ajuda supera els 10.000 EUR, s'ha d'incloure la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'empresa o entitat, a l'efecte de fer-les públiques, en base a l'article 15.2 d la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Observacions:
L'Ajuntament es reserva la facultat de demanar aclariments i/o documentació complementària de l'activitat que es vol realitzar, així com acreditació de les dades que figuren a la sol·licitud.
L'Autorització de les demandes sol·licitades a través d'aquest formulari dependrà de la disponibilitat de l'Ajuntament de Girona en funció de les dates del Festival i estaran subjectes al pagament de taxes i preus públics segons l'establert en les Ordenances fiscals d'aquest ajuntament, exceptuant els casos de gratuïtat o en que s'estableixi la seva subvenció. L'Ajuntament de Girona es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns respecte a les demandes realitzades.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Girona, Ciutat de Festivals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010