Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 14:31:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per a la realització de festivals que formen part de Girona Cultura

Sol·licitud per a la realització de festivals que formen part de Girona Cultura

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud d'autorització de festivals que formen part de Girona Cultura.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Memòris de seguretat de l'activitat quan l'aforament previst sigui superior a les 150 persones
- En cas d'aforaments previstos superiors a 500 persones caldrà tramitar la corresponent llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari:https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1576.html
- Presentar declaració responsable relativa a la pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents vigent pel concepte de l'activitat, per l'import establert en el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010 de 31 d'agost).https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/Declaracio-responsabilitat-civil_ca.pdf
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària per cadascun dels paradistes: https://seu.girona.cat/export/site/default/dades/tramits/_annex_ca/1565.pdf
- Declaració responsable del compliment de mesures de protecció i organitzatives davant de la COVID-19 en els esdeveniments i activitats de caràcter extraordinari en espais públics:https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/COVID19-declaracio_ca.pdf

Observacions:
L'Ajuntament es reserva la facultat de demanar aclariments i/o documentació complementària de l'activitat que es vol realitzar, així com acreditació de les dades que figuren a la sol·licitud.
L'Autorització de les demandes sol·licitades a través d'aquest formulari dependrà de la disponibilitat de l'Ajuntament de Girona en funció de les dates del Festival i estaran subjectes al pagament de taxes i preus públics segons l'establert en les Ordenances fiscals d'aquest ajuntament, exceptuant els casos de gratuïtat o en que s'estableixi la seva subvenció. L'Ajuntament de Girona es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns respecte a les demandes realitzades.

Més informació
Girona, Ciutat de Festivals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010