Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 02:35:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per a la realització de festivals que formen part de: Girona, Ciutat de Festivals

Sol·licitud per a la realització de festivals que formen part de: Girona, Ciutat de Festivals

Per tal de facilitar les gestions dels festivals que formen part de la marca: "Girona, Ciutat de Festivals" amb l'Ajuntament de Girona, s'han unificat totes les possibles demandes logístiques, tècniques i comunicatives en una mateixa sol·licitud dirigida a l'Oficina d'Atenció als Festivals (Cultura).


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Projecte de festival amb la programació detallada.
- Pressupost detallat
- Pla de finançament i ajuda sol·licitada*
- Pla de comunicació
- Pla d'emergència de l'activitat (en cas de preveure una ocupació d'aforament superior a les 1.000 i inferior a les 10.000 persones)
- Pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents vigent pel concepte de l'activitat, per l'import establert en el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010 de 31 d'agost).
Especificacions de la documentació a aportar:
* Si l'ajuda supera els 10.000 EUR, s'ha d'incloure la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'empresa o entitat, a l'efecte de fer-les públiques, en base a l'article 15.2 d la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Observacions:
L'Ajuntament es reserva la facultat de demanar aclariments i/o documentació complementària de l'activitat que es vol realitzar, així com acreditació de les dades que figuren a la sol·licitud.
L'Autorització de les demandes sol·licitades a través d'aquest formulari dependrà de la disponibilitat de l'Ajuntament de Girona en funció de les dates del Festival i estaran subjectes al pagament de taxes i preus públics segons l'establert en les Ordenances fiscals d'aquest ajuntament, exceptuant els casos de gratuïtat o en que s'estableixi la seva subvenció. L'Ajuntament de Girona es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns respecte a les demandes realitzades.

Més informació
Girona, Ciutat de Festivals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010