Ajuntament de Girona

dijous 20 de febrer 2020, 00:23:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa d'intercanvi

Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa d'intercanvi

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb la Chambre Blanche (Québec) i el Projecte Rad'At de l'Associazione Artéco (Itàlia).


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte "site specific" en el camp de l'art contemporani als dos centres de l'intercanvi de residència d'artistes.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar al corrent de justificació de qualsevol subvenció, beca o ajut atorgat anteriorment per l'Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona i amb la resta d'Administracions.
- Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, si s'escau.
- En el cas que en el projecte hi participin més d'un artista caldrà designar un únic representant que actuarà com a tal en tot el procés.
Indicar la proporció de participació de cadascuna de les persones participants.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Giron:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
Especificacions de la documentació a aportar:
- Carta de motivació
- Dossier amb explicació dels projecte artístic i cost possible de producció, en cas que sigui factible produir la obra
- Proposta d'activitats a realitzar
- Proposta d'espais i materials que es demana poder utilitzar complementàriament (si escau)

Observacions:
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 11 de juny de 2019.
En el cas que la presentació no es faci a través de la seu electrònica es presentarà en CD o DVD, tota la documentació inclòs el formulari de participació s'enviarà digitalment en un sol arxiu inferior a 5 MB, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.3 de les bases.
En el cas que la presentació es faci mitjançant el correu administratiu o per qualsevol dels altres mitjans establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, caldrà comunicar la data i el lloc de presentació per correu electrònic a l'adreça bolitconvoca@bolit.cat. Aquesta comunicació s'ha de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple municipal de 14 de setembre de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 237, de 10 de desembre de 2015.

Més informació
Bases de la convocatòria
Ordenança general de Subvencions
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010