Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 14:38:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa d'intercanvi

Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa d'intercanvi

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb la Chambre Blanche (Québec) i el Projecte Rad'At de l'Associazione Artéco (Itàlia).


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte "site specific" en el camp de l'art contemporani als dos centres de l'intercanvi de residència d'artistes.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar al corrent de justificació de qualsevol subvenció, beca o ajut atorgat anteriorment per l'Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona i amb la resta d'Administracions.
- Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, si s'escau.
- En el cas que en el projecte hi participin més d'un artista caldrà designar un únic representant que actuarà com a tal en tot el procés.
Indicar la proporció de participació de cadascuna de les persones participants.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'ajut per la concessió de dues beques per la creació artística - Bòlit Residència Giron:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
Especificacions de la documentació a aportar:
- Carta de motivació
- Dossier amb explicació dels projecte artístic i cost possible de producció, en cas que sigui factible produir la obra
- Proposta d'activitats a realitzar
- Proposta d'espais i materials que es demana poder utilitzar complementàriament (si escau)

Observacions:
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 11 de juny de 2019.
En el cas que la presentació no es faci a través de la seu electrònica es presentarà en CD o DVD, tota la documentació inclòs el formulari de participació s'enviarà digitalment en un sol arxiu inferior a 5 MB, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.3 de les bases.
En el cas que la presentació es faci mitjançant el correu administratiu o per qualsevol dels altres mitjans establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, caldrà comunicar la data i el lloc de presentació per correu electrònic a l'adreça bolitconvoca@bolit.cat. Aquesta comunicació s'ha de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple municipal de 14 de setembre de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 237, de 10 de desembre de 2015.

Més informació
Bases de la convocatòria
Ordenança general de Subvencions
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010