Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 04:24:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de beques per a l'intercanvi de residències creatives del Bòlit, Centre d'Art Contemporani Girona

Sol·licitud de beques per a l'intercanvi de residències creatives del Bòlit, Centre d'Art Contemporani Girona

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a la creació artística - Bòlit Residència Girona creativa en l'intercanvi amb Rad'Art Project (Itàlia), La Chambre Blanche (Quebec) i Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre (Tortosa).


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Persones físiques o jurídiques i agrupacions de persones físiques en els camps artístics, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte "site specific" i de recerca en el camp de l'art contemporani, vinculats al marc del programa d'intercanvi de residències artístiques del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona amb Rad'Art Project (Itàlia), La Chambre Blanche (Quebec) i Lo Pati. Centre d'Art de les Terres de l'Ebre (Tortosa).

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar al corrent de justificació de qualsevol subvenció, beca o ajut atorgat anteriorment per l'Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona i amb la resta d'Administracions.
- Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, si s'escau.
- En el cas que en el projecte hi participin més d'un/a artista caldrà:
- Designar un/a únic/a representant que actuarà com a tal en el tot el procés.
- Indicar la proporció de participació de cadascuna de les persones participants.


Observacions:
Convocatòria
El termini de presentació de sol·licituds és del 9 al 29 d'abril de 2024.

Caldrà que presentin la documentació sense enquadernar per tal que pugui ser digitalitzada. No s'acceptaran els documents que es presentin en CD, dispositiu UBS o altres suports digitals.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple municipal de 14 de setembre de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 237, de 10 de desembre de 2015.

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria 2024
Ordenança general de Subvencions

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010