Ajuntament de Girona

diumenge 11 d'abril 2021, 20:42:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de l'ajut a iniciatives d'associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic

Sol·licitud de l'ajut a iniciatives d'associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic

Convocatòria de subvencions destinades a finançar iniciatives realitzades per associacions de Girona representatives del sector de les tecnologies digitals, que tinguin com a objectiu la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona com a element de competitivitat i innovació.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Entitats de Girona que volen portar a terme, iniciatives de promoció de les tecnologies digitals i de visibilització del sector tecnològic a la ciutat i que reuneixin els requisits següents:
a) Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l'associacionisme en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
b) Quedaran excloses les associacions d'altres àmbits sectorials.
c) Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
d) Estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Girona, o haver-ho sol·licitat degudament abans de la data de la resolució de la subvenció.
e) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona, amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
f) No incórrer en les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del NIF de la persona representant de l'entitat i/o la que subscriu la sol·licitud
- Fotocòpia del NIF de l'entitat
- Escriptura de constitució o Estatuts
- Memòria descriptiva de l'activitat o activitats per les quals se sol·licita subvenció amb l'explicació de motius, nivell d'innovació i impacte previst, segons els criteris de puntuació que estableixi la convocatòria
- Quadre pressupostari desglossat (quadre pressupostari de les activitats per les quals es demana la subvenció, desglossat per la tipologia de despeses i percentatge de cofinançament amb fons propis, en el cas que n'hi hagi)
- Especificació del nombre d'associats i quota anual que paguen, si s'escau
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si s'escau. Pronunciament exprés de denegació o autorització perquè l'Ajuntament de Girona pugui obtenir dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. En cas que no hi doni l'autorització, haurà d'adjuntar els certificats corresponent, emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social
- Declaració del peticionari de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s'estableixen en l'article 13 de la Llei general de subvencions
- Declaració sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import
- Compromís de complir les condicions de la subvenció

Observacions:
Hi ha unes bases específiques per a la convocatòria.
Es consideraran activitats subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i s'efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en la convocatòria, com ara, les realitzades per a:
- L'organització de jornades, seminaris, xerrades, sessions formatives, conferències, exposicions o actuacions de comunicació, al voltant de les tecnologies, la seva implantació, les oportunitats que ofereixen a la competitivitat territorial, etc.
- L'organització de reunions i trobades per a fomentar la col·laboració entre empreses, centres de recerca i altres agents del territori en l'àmbit de les tecnologies digitals i la innovació.
- L'organització d'actes d'entrega de premis o similars que tenen per objectiu donar visibilitat al sector tecnològic de la ciutat.
- Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga destinada al foment de les tecnologies a la ciutat.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Bases i convocatòria
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010