Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 03:21:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de l'ajut a iniciatives d'associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic

Sol·licitud de l'ajut a iniciatives d'associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic

Convocatòria de subvencions destinades a finançar iniciatives realitzades per associacions de Girona representatives del sector de les tecnologies digitals, que tinguin com a objectiu la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona com a element de competitivitat i innovació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Associacions de Girona que volen portar a terme accions de foment de les tecnologies digitals i que reuneixin els requisits que s'assenyalen a les bases.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Entitats de Girona que volen portar a terme, iniciatives de promoció de les tecnologies digitals i de visibilització del sector tecnològic a la ciutat i que reuneixin els requisits següents:
a) Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l'associacionisme en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
b) Quedaran excloses les associacions d'altres àmbits sectorials.
c) Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
d) Estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Girona, o haver-ho sol·licitat degudament abans de la data de la resolució de la subvenció.
e) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona, amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
f) No incórrer en les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del NIF de la persona representant de l'entitat i/o la que subscriu la sol·licitud
- Fotocòpia del NIF de l'entitat
- Escriptura de constitució o Estatuts
- Memòria descriptiva de l'activitat
- Quadre pressupostari desglossat
- Especificació del nombre d'associats i quota anual que paguen, si s'escau
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si s'escau.
- Declaració del peticionari de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s'estableixen en l'article 13 de la Llei general de subvencions
- Declaració sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import
- Compromís de complir les condicions de la subvenció

Observacions:
Hi ha unes bases específiques per a la convocatòria.
Es consideraran activitats subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i s'efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en la convocatòria, com ara, les realitzades per a:
- L'organització de jornades, seminaris, xerrades, sessions formatives, conferències, exposicions o actuacions de comunicació, al voltant de les tecnologies, la seva implantació, les oportunitats que ofereixen a la competitivitat territorial, etc.
- L'organització de reunions i trobades per a fomentar la col·laboració entre empreses, centres de recerca i altres agents del territori en l'àmbit de les tecnologies digitals i la innovació.
- L'organització d'actes d'entrega de premis o similars que tenen per objectiu donar visibilitat al sector tecnològic de la ciutat.
- Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga destinada al foment de les tecnologies a la ciutat.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Bases i convocatòria
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010