Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:18:29

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per a la realització d'obres

Comunicació prèvia per a la realització d'obres

Estan subjectes a la comunicació prèvia tipus 1 les següents actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte:

1) Obres a l'interior d'habitatges que no modifiquin distribució, estructura ni façana
2) Obres i actuacions a l'interior de locals que no modifiquin distribució, estructures, façana i no alterin, en el seu cas, les condicions de l'activitat existent.
3) Obres de millora a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura (s'exclou l'eliminació de graons i la construcció de rampes)
4) Actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts
5) Reparació de cobertes
6) Actuacions a jardins i solars

S'exclouen les actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts i les de reparació de cobertes que afectin immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial del Grup d'Habitatges Sant Narcís, Pla Especial Vall de Sant Daniel i en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU). Aquestes actuacions quedaran subjectes al règim de comunicació prèvia tipus 2.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
En el cas que no vingui la persona interessada a sol·licitar el permís, cal aportar una autorització de representació, la fotocòpia del document identificatiu original de la persona interessada i document identificatiu original de la persona autoritzada.

Documentació que cal aportar:
Comunicació prèvia per a la realització d'obres:
- Pressupost

Observacions:
Les actuacions previstes en els punts 4 i 5 (actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts i reparació de cobertes) que afectin a immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial Grup d'Habitatges Sant Narcís, Pla Especial de la Vall de Sant Daniel o en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU), es subjectaran al règim de comunicació prèvia Tipus 2.

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Web llicències i comunicats d'obres
Autorització de representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010