Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 12:25:17

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA

Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA

És objecte d'aquesta subvenció donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l'àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l'oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent, que s'hauran de portar a terme a la ciutat de Girona, durant l'any en curs. Aquestes activitats poden ser tant noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Aquesta subvenció està adreçada a entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d'entitats, i que no hagin rebut o estiguin pendents de rebre subvencions municipals convocades per l'Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.

L'àmbit d'actuació de les entitats sol·licitants i de l'activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

Les entitats que sol·licitin l'obtenció de la subvenció hauran d'acreditar:
- Que l'objecte estatutari de l'entitat estigui relacionat amb la finalitat d'aquests tipus d'ajuts.
- Que en cas d'haver rebut una altra subvenció d'aquest Ajuntament en exercicis anteriors, aquestes hagin estat justificades en temps i forma.
- Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, Seguretat Social i resta d'Administracions.
- Que estiguin inscrites en el Registre d'entitats d'aquest Ajuntament.
- De no trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documentació que cal aportar:

- Sol·licitud de subvenció Amplia Cultura
- Targeta fiscal i estatuts de l'entitat.
- Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Projecte de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius; descripció detallada; pla d'actuació i calendari; pressupost desglossat d'ingressos i despeses.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Convocatòria tancada
- Les entitats hauran de presentar la instància, juntament amb la documentació annexa descrita al punt 7 de les bases específiques.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA
Fitxa específica
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010