Ajuntament de Girona

diumenge 11 d'abril 2021, 19:42:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA

Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA

És objecte d'aquesta subvenció donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l'àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l'oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent, que s'hauran de portar a terme a la ciutat de Girona, durant l'any en curs. Aquestes activitats poden ser tant noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Convocatòria tancada


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Aquesta subvenció està adreçada a entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d'entitats, i que no hagin rebut o estiguin pendents de rebre subvencions municipals convocades per l'Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.

L'àmbit d'actuació de les entitats sol·licitants i de l'activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

Les entitats que sol·licitin l'obtenció de la subvenció hauran d'acreditar:
- Que l'objecte estatutari de l'entitat estigui relacionat amb la finalitat d'aquests tipus d'ajuts.
- Que en cas d'haver rebut una altra subvenció d'aquest Ajuntament en exercicis anteriors, aquestes hagin estat justificades en temps i forma.
- Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, Seguretat Social i resta d'Administracions.
- Que estiguin inscrites en el Registre d'entitats d'aquest Ajuntament.
- De no trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documentació que cal aportar:

- Sol·licitud de subvenció Amplia Cultura i fitxa específica de l'apartat més informació"
- Targeta fiscal i estatuts de l'entitat.
- Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Projecte de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius; descripció detallada; pla d'actuació i calendari; pressupost desglossat d'ingressos i despeses.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Les entitats hauran de presentar la instància, juntament amb la documentació annexa descrita al punt 7 de les bases específiques.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA
Fitxa específica
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010