Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 05:44:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat de bona execució

Sol·licitud de certificat de bona execució

Les empreses adjudicatàries de les obres i serveis de redacció i direcció de projectes municipals poden demanar un certificat de bona execució de les obres i projectes que se'ls hi ha adjudicat i han executat.
Aquests certificats serveixen a les empreses per acreditar la solvència tècnica i professional, per l'actualització dels registres oficials de licitadors, la tramitació dels expedients de classificació empresarial i l'acreditació de l'experiència, entre d'altres.
S'emet un certificat signat pel Secretari de la Corporació vist l'informe emès pel tècnic municipal responsable del contracte.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Les empreses o persones jurídiques adjudicatàries de les obres i serveis de redacció i direcció de projectes municipals que se'ls hi ha adjudicat i han executat les obres i/o serveis.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general- Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
En el cas que no vingui la persona interessada a sol·licitar el permís, cal aportar una autorització de representació, la fotocòpia del document identificatiu original de la persona interessada i document identificatiu original de la persona autoritzada.

Documentació que cal aportar:
- Sol·licitud especificant les actuacions sobre els quals interessen la certificació
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal
- Autorització de representació (si escau)


Legislació
- Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic. Ordenances Fiscals i Preus Públics 2020.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediments Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenaces Fiscals
Altres tràmits d'urbanisme
Autorització representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010