Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 04:42:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts directes a festivals estratègics de la ciutat de Girona

Sol·licitud d'ajuts directes a festivals estratègics de la ciutat de Girona

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud de subvenció als festivals que estiguin afectats per la declaració de festivals estratègics de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Projecte de festival amb la programació detallada
- Pressupost detallat
- Pla de finançament i ajuda sol·licitada*
- Pla de comunicació
Especificacions de la documentació a aportar:
* Si l'ajuda supera els 10.000 EUR, s'ha d'incloure la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'empresa o entitat, a l'efecte de fer-les públiques, en base a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.Observacions:
L'Ajuntament es reserva la facultat de demanar aclariments i/o documentació complementària de l'activitat que es vol realitzar, així com acreditació de les dades que figuren a la sol·licitud.

Més informació
Bases i convocatòria
Subvencions de cultura de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010