Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:33:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi

Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi

Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi. La llicència municipal de taxi es pot transmetre prèvia sol·licitud a l'Ajuntament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi:
- Carnet de conduir, si escau
- Document identificatiu de la persona interessada
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
- Justificant d'alta a la Seguretat Social o Autònoms de la persona conductora
- Certificat mèdic oficial
- Fotografia actual

Legislació
- Reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona
- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.
- Reial Decret 763/979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis
Comunicat de canvi de vehicle adscrit a llicència municipal de taxis
Sol·licitud d'atorgament o renovació de permís de conducció de taxis
Sol·licitud de baixa com a persona conductora de llicència municipal de taxi

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010