Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 15:08:32

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'atorgament o renovació de permís de conducció de taxis

Sol·licitud d'atorgament o renovació de permís de conducció de taxis

Sol·licitud d'atorgament o de renovació de la llicència de conducció de taxis.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
- S'ha d'estar en possessió del nivell B2 de català.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'atorgament o renovació de la llicència de conducció de taxis:
- Fotografia actual
- Document identificatiu de la persona interessada
- Carnet de conduir, si escau
- Certificat mèdic oficial
- Alta a la Seguretat Social de la persona conductora o autònom
- Justificant coneixements de català

Observacions:
Cal fer la renovació de la llicència de conducció de taxis cada 5 anys.

Legislació
- Reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona
- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi
- Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis
Comunicat de canvi de vehicle adscrit a llicència municipal de taxis
Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi
Sol·licitud de baixa com a persona conductora de llicència municipal de taxi
Sol·licitud de certificat de titularitat de llicència de taxi

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010