Ajuntament de Girona

divendres 1 de juliol 2016, 08:05:54

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis

Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis

L'Ajuntament de Girona valorarà la creació de noves llicències.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Per concessió o transmissió de llicència dels autotaxis: 2.413,35 EUR
Expedició i renovació del permís de conductor de taxi: 13,35 EUR
Certificació estat actual de la llicència: 24 EUR

Documentació que cal aportar:
Conductor/a assalariat/da titulars de llicència de classe A:
- Declaració jurada conforme presta serveis en règim de plena i exclusiva dedicació i d'incopatibilitat amb qualsevol altra professió
- Document acreditatiu d'estar inscrit i cotitzant com a assalariat/da taxista a la Seguretat Social, o bé en règim d'autònoms
- Document acreditatiu de tenir una antiguitat en la professió i en el terme municipal de mínim un any
- Fotocòpia del document identificatiu
Persona natural (que no sigui conductor/a assalariat/da titular de llicència de classe A):
- Document acreditatiu de residència a la comarca del Gironès amb una antiguitat mínima d'un any en cas de persona física, o bé que hi tingui el domicili social (en cas de persona jurídica)
- Declaració jurada conforme prestarà serveis en règim de plena i exclusiva dedicació i d'incompatibilitat amb qualsevol altra professió, o bé que prestarà els serveis conjuntament, mitjançant la contractació d'assalariats en possessió del permís local de conductor
- Document acreditatiu conforme està donat d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques
- Fotocòpia del document identificatiu

Observacions:
Les llicències podran atorgar-se:
A les persones conductores assalariades de llicències de la classe A, que:
- Prestin el servei en règim de plena i exclusiva dedicació i d'incompatibilitat amb una altra professió.
- Estiguin inscrits i cotitzant com a assalariats taxistes, a la Seguretat Social o autònoms.
- Acreditar una antiguitat en la professió en aquest terme municipal com a mínim d'un any.
A les persones naturals per concurs lliure:
- Residents a la comarca del Gironès amb una antiguitat mínima d'un any, en cas de persones físiques o que hi tinguin el seu domicili social, en cas de persones jurídiques.
- Que acreditin bona conducta moral, pública i privada, en cas de ser persones físiques.
- Que es comprometin a prestar el servei personalment, amb plena dedicació, o conjuntament, mitjançant contractació d'assalariats/des en possessió del permís local de conductor.
- Que constin d'alta a l'Impost d'Activitats econòmiques.

Legislació
- Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers
- Reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona
- Llei Orgànica 19/2003, de 4 de julio, del taxi

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Comunicat de canvi de vehicle adscrit a llicència municipal de taxis
Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi
Sol·licitud d'atorgament/renovació de la llicència de conducció de taxis
Sol·licitud de baixa com a persona conductora de llicència municipal de taxi

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010