Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 05:08:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis

Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis

L'Ajuntament de Girona valorarà la creació de noves llicències.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència municipal de conducció de taxis:
- Alta a la Seguretat Social de la persona conductora o autònom
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat mèdic oficial
- Fotografia actual

Observacions:
Les llicències podran atorgar-se:
A les persones conductores assalariades de llicències de la classe A, que:
- Prestin el servei en règim de plena i exclusiva dedicació i d'incompatibilitat amb una altra professió.
- Estiguin inscrits i cotitzant com a assalariats taxistes, a la Seguretat Social o autònoms.
- Acreditar una antiguitat en la professió en aquest terme municipal com a mínim d'un any.
A les persones naturals per concurs lliure:
- Residents a la comarca del Gironès amb una antiguitat mínima d'un any, en cas de persones físiques o que hi tinguin el seu domicili social, en cas de persones jurídiques.
- Que acreditin bona conducta moral, pública i privada, en cas de ser persones físiques.
- Que es comprometin a prestar el servei personalment, amb plena dedicació, o conjuntament, mitjançant contractació d'assalariats/des en possessió del permís local de conductor.
- Que constin d'alta a l'Impost d'Activitats econòmiques.

Legislació
- Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers
- Reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona
- Llei Orgànica 19/2003, de 4 de juliol, del taxi

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Comunicat de canvi de vehicle adscrit a llicència municipal de taxis
Sol·licitud de transmissió de la llicència municipal de taxi
Sol·licitud d'atorgament o renovació de permís de conducció de taxis
Sol·licitud de baixa com a persona conductora de llicència municipal de taxi

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010