Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 14:05:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció

Sol·licitud de subvenció

L'Ajuntament de Girona atorga ajuts amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana en el desenvolupament de la ciutat i en el desplegament de programes, serveis i activitats que la fan possible.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
En relació a l'acceptació de subvenció de biblioteques escolars obertes als barris, els centres beneficiaris hauran d'adjuntar una declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat. El model de declaració responsable el trobareu a l'apartat de "més informació", situat a la part inferior de l'explicació del tràmit.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003 General de Subvencions
Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010