Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'octubre 2020, 16:17:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IBI - captadors tèrmics:
- Certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s�ha efectuat segons les seves directrius

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - habitatges protegits:
- Cèdula de qualificació definitiva de protecció oficial

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - noves construccions:
- Certificat acreditatiu de l'inici de les obres
- Estatuts actuals de l'entitat
- Certificat conforme els immobles no formen part de l'immobilitzat d'empresa
- Declaració que els immobles estaran destinats a la venda
- Alta a al padró d'IAE, en cas de no ser local

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - famílies nombroses:
- Certificat d'ingressos de l'Agència estatal de administración tributària / autorització per la consulta de dades
- Títol de família nombrosa

Observacions:
BONIFICACIÓ DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES:
Les famílies nombroses que tenen dret a la bonificació del 60% de la quota íntegra de l'impost són aquelles que tenen uns ingressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:
- Si es tenen 3 fills, el límit serà de 39.222 euros
- Si es tenen 4 fills, el límit serà de 45.759 euros
- Si es tenen 5 fills, el límit serà de 52.295 euros
- Si es tenen 6 fills, el límit serà de 58.833 euros
- Si es tenen 7 fills o més, el límit serà de 65.370 euros
- La sol·licitud es pot efectuar a partir de l'1 de gener fins l'últim dia de la cobrança voluntària. La bonificació es limita a un immoble, el que sigui residència habitual de la família nombrosa.
- La sol·licitud no s'ha de renovar anualment si els requisits es segueixen complint.
- L'import de la bonificació no podrà excedir de 307,20 EUR.
- La Generalitat ha equiparat (no considerat) les famílies monoparentals amb les famílies nombroses a efectes d'ajuts però l'Ajuntament es regeix per les Hisendes Locals (a efectes d'impostos) que són estatals, per aquest motiu les famílies monoparentals no s'equiparen amb les famílies nombroses i no poden gaudir d'aquesta bonificació.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL:
La bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost s'aplicarà a partir de l'exercici següent al de l'atorgament de la qualificació definitiva durant un termini de 6 anys.
En els supòsits d'habitatges i allotjaments de protecció oficial sota el règim de lloguer, la bonificació durarà tot el període de temps al que obligui aquest règim.
El departament d'habitatge de la Generalitat de Catalunya atorga la cèdula de qualificació definitiva.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER INSTAL·LACIÓ DE CAPTADORS TÈRMICS SOLARS:
Es podrà gaudir de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost durant els 5 anys següents a la instal·lació, sempre que aquesta no estigui obligada per la normativa vigent i sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER NOVA CONSTRUCCIÓ:
El període per gaudir de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost, comprendrà entre el temps d'urbanització o de construcció i un any més a partir de l'acabament de les obres.
Aquest període no podrà ser superior a 3 anys comptats a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció.
S'ha de presentar la declaració tributària en el termini de dos mesos des del començament de les obres.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles


Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010