Ajuntament de Girona

diumenge 26 de juny 2016, 10:04:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IBI - captadors tèrmics:
- Certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s�ha efectuat segons les seves directrius
- Instància específica

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - habitatges protegits:
- Cèdula de qualificació definitiva de protecció oficial
- Instància específica

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - noves construccions:
- Certificat acreditatiu de l'inici de les obres
- Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, o original i còpia
- Certificat conforme els immobles no formen part de l'immobilitzat d'empresa
- Declaració que els immobles estaran destinats a la venda
- Fotocòpia del justificant d'alta a al padró d'IAE, en cas de no ser local
- Instància específica

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - famílies nombroses:
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària
- Certificat d'ingressos de l'Agència estatal de administración tributària / autorització per la consulta de dades
- Títol de família nombrosa

Observacions:
BONIFICACIÓ DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES:
Les famílies nombroses que tenen dret a la bonificació del 60% de la quota íntegra de l'impost són aquelles que tenen uns ingressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:
- Si es tenen 3 fills, el límit serà de 38.378 euros.
- Si es tenen 4 fills, el límit serà de 44.774 euros.
- Si es tenen 5 fills, el límit serà de 51.170 euros.
- Si es tenen 6 fills, el límit serà de 57.567 euros.
- Si es tenen 7 fills o més, el límit serà de 63.963 euros.
- La sol·licitud es pot efectuar a partir de l'1 de gener fins l'últim dia de la cobrança voluntària. La bonificació es limita a un immoble, el que sigui residència habitual de la família nombrosa.
- La sol·licitud s'haurà de renovar anualment acreditant que se segueixen acomplint els requisits.
- L'import de la bonificació no podrà excedir de 300 EUR.
- La Generalitat ha equiparat (no considerat) les famílies monoparentals amb les famílies nombroses a efectes d'ajuts però l'Ajuntament es regeix per les Hisendes Locals (a efectes d'impostos) que són estatals, per aquest motiu les famílies monoparentals no s'equiparen amb les famílies nombroses i no poden gaudir d'aquesta bonificació.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL:
La bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost s'aplicarà a partir de l'exercici següent al de l'atorgament de la qualificació definitiva.
En els supòsits d'habitatges i allotjaments de protecció oficial sota el règim de lloguer, la bonificació durarà tot el període de temps al que obligui aquest règim.
El departament d'habitatge de la Generalitat de Catalunya atorga la cèdula de qualificació definitiva.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER INSTAL·LACIÓ DE CAPTADORS TÈRMICS SOLARS:
Es podrà gaudir de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost durant els 5 anys següents a la instal·lació, sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER NOVA CONSTRUCCIÓ:
El període per gaudir de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost, comprendrà entre el temps d'urbanització o de construcció i un any més a partir de l'acabament de les obres.
Aquest període no podrà ser superior a 3 anys comptats a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció.
S'ha de presentar la declaració tributària en el termini de dos mesos des del començament de les obres.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles


Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010