Ajuntament de Girona

dimecres 17 de juliol 2024, 23:49:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IBI - captadors tèrmics i fotovoltaics:
- Certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - habitatges protegits:
- Cèdula de qualificació definitiva de protecció oficial

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - noves construccions:
- Certificat acreditatiu de l'inici de les obres
- Estatuts actuals de l'entitat
- Certificat conforme els immobles no formen part de l'immobilitzat d'empresa
- Declaració que els immobles estaran destinats a la venda
- Alta a al padró d'IAE, en cas de no ser local

Sol·licitud de bonificació de l'IBI - famílies nombroses:
- Certificat d'ingressos de l'Agència estatal de administración tributària / autorització per la consulta de dades
- Títol de família nombrosa
En cas de captadors tèrmics:
- certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació podrà cobrir la demanda energètica anual per a l'aigua calenta sanitaria fixada a la normaiva vigent.

En cas de captadors fotovoltaics:
- certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació té com a mínim una producció elèctrica per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l'habitatge on estigui instal·lada ( o de tots els habitatges si es tracta d'una instal·lació comunitària).


Observacions:
BONIFICACIÓ DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES:
Les famílies nombroses que tenen dret a la bonificació del 60% de la quota íntegra de l'impost són aquelles que tenen uns ingressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:
- Si es tenen 3 fills, el límit serà de 40.555,55 euros
- Si es tenen 4 fills, el límit serà de 47.314,80 euros
- Si es tenen 5 fills, el límit serà de 55.073,05 euros
- Si es tenen 6 fills, el límit serà de 60.833,30 euros
- Si es tenen 7 fills o més, el límit serà de 67.592,60 euros.
La bonificació es limita a un immoble, el que sigui residència habitual de la família nombrosa.
La sol·licitud no s'ha de renovar anualment si els requisits es segueixen complint.
L'import de la bonificació no podrà excedir de 317,65 EUR.
La Generalitat ha equiparat (no considerat) les famílies monoparentals amb les famílies nombroses a efectes d'ajuts però l'Ajuntament es regeix per les Hisendes Locals (a efectes d'impostos) que són estatals, per aquest motiu les famílies monoparentals no s'equiparen amb les famílies nombroses i no poden gaudir d'aquesta bonificació.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL:
La bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost s'aplicarà a partir de l'exercici següent al de l'atorgament de la qualificació definitiva durant un termini de 6 anys.
En els supòsits d'habitatges i allotjaments de protecció oficial sota el règim de lloguer, la bonificació durarà tot el període de temps al que obligui aquest règim.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER INSTAL·LACIÓ DE CAPTADORS TÈRMICS SOLARS I CAPTADORS FOTOVOLTAICS:
Es podrà gaudir de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost durant els 5 anys següents a la instal·lació, sempre que aquesta no estigui obligada per la normativa vigent i sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.
- L'import de la bonificació no podrà excedir de 317,65 EUR.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER NOVA CONSTRUCCIÓ:
Es podrà gaudir de la bonificació del 50%, en el supòsit de noves construccions que constitueixin l'objecte de l'activitat d'empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
S'ha de sol·licitar per les persones interessades abans de l'inici de les obres.
El període per gaudir de la bonificació comprendrà des de l'exercici següent al de l'inici de les obres fins al posterior del seu acabament. Aquest termini no podrà ser superior a tres períodes impositius.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles


Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Més informació
Ordenances fiscals
Tràmits d'impostos i taxes

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010