Ajuntament de Girona

dimecres 17 de juliol 2024, 23:50:39

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques

En el cas de les cooperatives i societats agràries l'ajuntament aplica la bonificació prevista a l'article 33 de la Llei 20/90, de 19 de desembre, de règim fiscal de les cooperatives.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IAE - cooperatives:
- Acreditació de la naturalesa jurídica de cooperativa o societat agrària

Sol·licitud de bonificació de l'IAE - ampliació plantilla:
- Acreditació de l'augment de plantilla

Observacions:
L'Ajuntament de Girona redueix en un 95% l'impost sobre activitats econòmiques a les cooperatives i les societats agràries de transformació i en un 5% de la quota a les empreses que incrementin la seva plantilla de treballadors fixos en un 25%.
El percentatge serà del 10% si la contractació es fa a través de la borsa del Servei Municipal d'Ocupació o de persones amb risc d'exclusió acreditada per serveis socials.

Legislació
- Ordenances fiscals
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Més informació
Tràmits d'impostos i taxes
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010