Ajuntament de Girona

dissabte 25 de juny 2016, 03:30:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques

En el cas de les cooperatives i societats agràries l'ajuntament aplica la bonificació prevista a l'article 33 de la Llei 20/90, de 19 de desembre, de règim fiscal de les cooperatives.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IAE - cooperatives:
- Acreditació de la naturalesa jurídica de cooperativa o societat agrària
- Instància específica

Sol·licitud de bonificació de l'IAE - ampliació plantilla:
- Acreditació de l'augment de plantilla
- Instància específica

Observacions:
L'Ajuntament de Girona redueix en un 95% l'impost sobre activitats econòmiques a les cooperatives i les societats agràries de transformació i en un 5% de la quota a les empreses que incrementin la seva plantilla de treballadors fixos en un 25%.

Legislació
- Ordenances fiscals
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010