Ajuntament de Girona

dilluns 21 d'octubre 2019, 06:52:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la contractació en el marc del programa Girona Actua

Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la contractació en el marc del programa Girona Actua

Justificació de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica signada pel/per la representant legal de l'empresa o entitat i segellada
- Relació de despeses subvencionables per treballador/a
- Fulls de salari dels mesos de contracte signats pel treballador/ora
- Butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1) i relació nominal de persones treballadores (TC2) fins al mes següent de la finalització del període subvencionable
- Extractes bancaris i/o rebuts de la transferència bancària o altres documents justificatius del pagament de les nòmines i de les cotitzacions a la Seguretat Social
- Declaració del/de la representant legal sobre la justificació econòmica de les actuacions subvencionables
- Memòria d'actuació justificativa (per cada treballador/a)
- En el cas de renúncia, que comporti reintegrament de fons no executats, fotocòpia de la transferència bancària

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
Per a més informació:http://www2.girona.cat/ca/smo/gironaactuaMés informació
Informació de Girona Actua

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010