Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 13:35:37

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la contractació en el marc del programa Girona Actua

Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la contractació en el marc del programa Girona Actua

Justificació de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social als/a les quals l'Ajuntament de Girona ha atorgat una subvenció a la contractació en el marc del programa Girona Actua.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Model normalitzat de sol·licitud de justificació, signada per la persona representant legal de l'empresa/entitat beneficiària
- Fulls de salaris dels mesos de contracte subvencionats, signats pel treballador/a
- Comprovants bancaris (extractes, rebuts de transferència o altres documents acreditatius) de pagament de salaris i altres justificants de pagament en efectiu dels salaris
- Informe de dades de cotització ((DC) amb data posterior a la finalització del període subvencionable
- Comprovant de transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Més informació
Subvenció Girona Actua
Llistat de subvencions

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010