Ajuntament de Girona

dijous 6 d'agost 2020, 15:51:45

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de Beca Carles Rahola

Sol·licitud de participació a la convocatòria de Beca Carles Rahola

La beca Carles Rahola es crea amb l'objectiu de fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Solicitud de participación en la convocatoria de Beca Carles Rahola:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
Especificacions de la documentació a aportar:
Un document que acrediti:
- En el cas dels/de les periodistes professionals, que es pertany a un col·legi oficial de periodistes i que s'està al corrent de les quotes de pagament.
- En cas de persones estudiants universitarsitàries, que el projecte correspon al treball de final de grau o màster.

Observacions:
Convocatòria 2019-2020 oberta en la modalitat professional. El termini per presentar les sol·licituds és fins el dia 30 de gener de 2020.
La Beca Carles Rahola té dues categories: professional i universitària.
En la modalitat professional:
- Periodistes donats/des d'alta en qualsevol col·legi oficial professional de periodistes i que estiguin al corrent de pagament de les quotes corresponents.
En la modalitat universitària:
- Alumnes matriculats/des en qualsevol universitat que presentin a la beca els seus projectes de màster o de final de grau.

Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010