Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 03:59:38

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de Beca Carles Rahola

Sol·licitud de participació en la convocatòria de Beca Carles Rahola

La beca Carles Rahola es crea amb l'objectiu de fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

En la convocatòria 2021 s'atorgaran a la modalitat professional i, per tant, les persones destinataries seran periodistes donats/ades d'alta en qualsevol col·legi oficial professional de periodistes i que estiguin al corrent de pagament de les quotes corresponents.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Solicitud de participación en la convocatoria de Beca Carles Rahola:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
Especificacions de la documentació a aportar:
Un document que acrediti:
- En el cas dels/de les periodistes professionals, que es pertany a un col·legi oficial de periodistes i que s'està al corrent de les quotes de pagament.
- En cas de persones estudiants universitarsitàries, que el projecte correspon al treball de final de grau o màster.

Observacions:
El termini de presentació de les sol·licituds serà 11 de gener de 2023.
La Beca Carles Rahola té dues categories: professional i universitària.
En la modalitat professional:
- Periodistes donats/des d'alta en qualsevol col·legi oficial professional de periodistes i que estiguin al corrent de pagament de les quotes corresponents.
En la modalitat universitària:
- Alumnes matriculats/des en qualsevol universitat que presentin a la beca els seus projectes de màster o de final de grau.

Tràmits relacionats:
Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases de la convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Beca premis Carles Rahola

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010