Ajuntament de Girona

dimarts 26 de gener 2021, 17:08:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona

Sol·licitud de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona

Aquestes subvencions es destinen al suport a activitats culturals, de promoció, i exhibició. Aquestes activitats s'han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. A efectes d'aquesta subvenció, tindrà la consideració de festival aquell esdeveniment que programa un conjunt d'activitats culturals, que tenen lloc durant un període específic de temps, davant un públic genèric, i que no constitueixen la programació estable d'un equipament cultural.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils.
- Entitats privades sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d'entitats (RME) de l'Ajuntament de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds de festivals han de complir els requisits establerts en el punt 6 de les "Bases reguladores de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona".

Documentació que cal aportar:

- Instància específica degudament emplenada- Instància específica
- Targeta fiscal i estatuts de la persona sol·licitant
- Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disponible a l'apartat "més informació" .
- El projecte i el pressupost de l'activitat per la qual se sol·licita subvenció ha de tenir el contingut següent:
- Memòria completa del projecte: segons model facilitat en la instància específica (Descripció del projecte, finalitat, objectius, desplegament del projecte a 3 anys, calendari de treball, indicadors i resultats esperats, trajectòria del projecte i de la persona sol·licitant, pla de comunicació i estratègia de desenvolupament de públics, organització i estructura de recursos humans, trajectòria del sol·licitant...):
- Memòria del projecte de la primera edició.
- Resum i previsió de l'activitat prevista per a les dues edicions següents.
- Fitxa de programació de la primera edició, segons model facilitat en la instància específica.
- Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet i detallat del projecte de la primera edició i la previsió de pressupost del projecte de les dues edicions següents en el qual figurin totes les despeses desglossades, la previsió d'ingressos i la quantia de l'ajut que sol·licita, segons model facilitat en la instància específica.

Observacions:
- La concessió de la subvenció s'efectuarà mitjançant l'assignació d'una puntuació del projecte d'acord amb els criteris establerts en les bases reguladores de la subvenció, i s'assignarà subvenció a aquells projectes que hagin obtingut la puntuació mínima requerida (60 punts d'un total de 100) fins a l'esgotament de la dotació pressupostària prevista i d'acord l'ordre de puntuació.
- La concessió de les subvencions als festivals d'interès cultural s'efectuarà en règim de concurrència competitiva i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
- El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s'estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà a la data de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona.
- La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació del compte justificatiu:
D'acord amb l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona aprovada pel Ple municipal, l'entitat presentarà pel registre d'entrada d'aquest Ajuntament, en el termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l'activitat de cadascuna de les edicions, la documentació especificada en l'article 34 de l'ordenança, que es presentarà segons el model normalitzat que es pot obtenir a la seu electrònica municipal i que contindrà, com a mínim, la informació detallada en el punt 24 de les bases de la subvenció.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.
- En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Codi de bones pràctiques

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010