Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 14:51:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud o justificació de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona

Sol·licitud o justificació de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona

Aquestes subvencions es destinen al suport a activitats culturals, de promoció, i exhibició. Aquestes activitats s'han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils.
- Entitats privades sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d'entitats (RME) de l'Ajuntament de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds de festivals han de complir els requisits establerts en el punt 6 de les "Bases reguladores de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona".

Documentació que cal aportar:
- Targeta fiscal i estatuts de la persona sol·licitant
- Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disponible a l'apartat "més informació" .
El projecte i el pressupost de l'activitat per la qual se sol·licita subvenció ha de tenir el contingut següent:
- Memòria completa del projecte: (Extenció màxima 30 pàgines en format PDF) on consti com a mínim la següent informació: descripció del projecte, finalitat, objectius, desplegament del projecte a 3 anys, calendari de treball, indicadors i resultats esperats, trajectòria del projecte i de la persona sol·licitant, pla de comunicació i estratègia de desenvolupament de públics, organització i estructura de recursos humans, ...)
Cal estructurar la informació de manera que es pugui valorar la primera edició del projecte en relació a la trajectòria prevista en les 3 edicions de l'ajuda que se sol·licita, per aquest motiu es proposa l'ordenació del document en dos blocs:
- Memòria del projecte de la primera edició.
- Resum i previsió de l'activitat prevista per a les dues edicions següents.

- Fitxa de programació de la primera edició, segons model facilitat en la instància específica.
- Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet i detallat del projecte de la primera edició i la previsió de pressupost del projecte de les dues edicions següents, segons model facilitat en la instància específica.

Observacions:
Convocatòria tancada per a la presentació de noves sol·licituds
- La concessió de la subvenció s'efectuarà mitjançant l'assignació d'una puntuació del projecte d'acord amb els criteris establerts en les bases reguladores de la subvenció, i s'assignarà subvenció a aquells projectes que hagin obtingut la puntuació mínima requerida (60 punts d'un total de 100) fins a l'esgotament de la dotació pressupostària prevista i d'acord l'ordre de puntuació.
- La concessió de les subvencions als festivals d'interès cultural s'efectuarà en règim de concurrència competitiva i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
- El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s'estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà a la data de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona.
- La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació del compte justificatiu:
D'acord amb l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona aprovada pel Ple municipal, l'entitat presentarà pel registre d'entrada d'aquest Ajuntament, en el termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l'activitat de cadascuna de les edicions, la documentació especificada en l'article 34 de l'ordenança, que es presentarà segons el model normalitzat que es pot obtenir a la seu electrònica municipal i que contindrà, com a mínim, la informació detallada en el punt 24 de les bases de la subvenció.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.
- En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Codi de bones pràctiques

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010