Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:55:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Subvencions "Diversifica cultura" per a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona

Subvencions "Diversifica cultura" per a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona

Tràmit per sol·licitar i justificar les subvencions "Diversifica Cultura" a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona tenen com a objectius recolzar les iniciatives culturals d'empreses i d'associacions per fomentar l'exhibició artística a la ciutat de Girona, el foment de nous públics, el suport als creadors del territori, dinamitzar els diferents barris de la ciutat i potenciar la relació amb els diversos públics culturals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils que puguin acreditar en els seus objectius estatutaris la finalitat cultural i artística.
- Entitats privades sense afany de lucre, legalment constituïdes, que puguin acreditar en els seus objectius estatutaris la finalitat cultural i artística.

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s'estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona.

Segons la convocatòria 2024 el termini serà el 15 d'abril.

Finalitzat el període de sol·licitud, no s'admetrà a tràmit cap documentació. No obstant, s'atorgarà un termini d'esmena de 10 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits previs:
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han de complir els requisits establerts en el punt 6 de les "Bases reguladores de les subvencions "Diversifica Cultura" a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 2024-2026".

Documentació que cal aportar:
Les Les entitats i empreses sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:

12.1. Formulari de sol·licitud: segons model i taules facilitades.
- Model d'instància específica 1711_ca.pdf
- Full d'excel de la programació i el pressupost inicial i de liquidació (trobareu l'enllaç al final d'aquesta pàgina).

12.2. Targeta fiscal, estatuts del sol·licitant i certificat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques (en cas de persones físiques empresàries).

12.3. Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (inclosa a la instància específica).

12.4 El projecte i el pressupost de l'activitat per la qual se sol·licita subvenció. Ha de tenir el contingut i l'estructura que s'indica al punt 12.4.a. de les bases.

Observacions:
Les activitats s'han d'iniciar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

A efectes d'aquesta subvenció tindrà la consideració de programació cultural (cicle, mostra, festival) aquell esdeveniment que programa un conjunt d'activitats culturals, que tenen lloc durant un període acotat de temps no superior als dos mesos, en diferents recintes o equipaments, davant un públic genèric, i que no constitueixen la programació estable d'un equipament cultural.

A efectes d'aquesta subvenció tindran la consideració d'especial interès cultural aquelles propostes que assoleixin una valoració mínima de 60 punts en els criteris de valoració.

Poden ser objecte de subvenció programacions culturals (cicles, mostres, festivals) noves com existents. En tot cas, cada entitat o empresa sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Es subvencionaran tres edicions consecutives de programacions culturals, incloses en algun dels àmbits artístics del punt 3 d'aquesta base. El sol·licitant haurà de presentar projecte per les tres edicions.

La concessió de la subvenció serà en règim de concurrència competitiva en la primera de les anualitats. Per les dues següents anualitats la concessió serà directa, pel mateix import concedit a la primera anualitat i consignat nominativament en el pressupost general de l'Ajuntament de Girona. La concessió de les dues darreres anualitats restarà supeditada a l'aprovació de la corresponent consignació econòmica en els pressupostos de les diferents anualitats, i a la correcte execució i assoliment dels objectius i finalitat del projecte.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.
- En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Full d'excel pressupost i liquidació + programació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Codi de bones pràctiques

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010