Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:51:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Declaració d'acceptació i justificació de la subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada

Declaració d'acceptació i justificació de la subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada

Justificació en relació a la subvenció per a l¿escolarització a l¿escola bressol en aula d¿atenció especialitzada d¿infants amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o trastorns del desenvolupament severs.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Els tutors/es legals d'infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o transtorns del desenvolupament severs, residents a la ciutat de Girona, els/les fills/es dels quals precisen d'atenció especialitzada per al seu procés d'escolarització en el primer cicle d'infantil a qui s'hagi otorgat una subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada.

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
INSTÀNCIA ESPECÍFICA:
Model d'instància específica d'acceptació i compte justificatiu de desglossament dels rebuts emesos per l'escola bressol amb signatura per part de la família i l'entitat gestora de l'aula d'atenció especialitzada, segons el model normalitzat.

SI S'ESCAU:
- El Document d'endós entre el/la beneficiari/ària i l'entitat proveïdora del servei d'escolarització on es fa constar la cessió del dret de cobrament, segons el model normalitzat (veure model a més informació).
- La factura emesa per l'entitat proveïdora, on es detallin els mesos d'escolarització de l'infant a l'aula d'atenció especialitzada de l'escola bressol durant el curs escolar què ocupa aquesta convocatòria.

Observacions:
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2023.

Legislació
- Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada

Més informació
Cessió del dret de cobrament entre el/la beneficiari/ària i l'entitat proveïdora del servei
Bases i convocatòria

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010