Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 14:34:17

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Normativa  » Consulta prèvia

Consultes prèvies a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les propostes de regulació a Girona Participa, a la nova plataforma de participació electrònica.

Consultes públiques prèvies a Girona Participa
Enviament de propostes


També es poden fer arribar les propostes a l'Ajuntament de Girona a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que tenim als diferents barris de la ciutat. Podeu veure les adreces i horaris a www.girona.cat/oamr
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

HISTÒRIC DE CONSULTES

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de transport col·lectiu urbà i servei de transport públic amb bicicleta

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de transport col·lectiu urbà i del servei de transport públic amb bicicleta al web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.


Modificació de l'Ordenança municipal de circulació

Es sotmet a consulta pública prèvia la modificació de l'Ordenança municipal de circulació en el portal web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.


Modificació del Reglament regulador del servei de taxi

Es sotmet a consulta pública prèvia la modificació del Reglament regulador del servei de taxi en el portal web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de deu dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.


Modificació de d'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals


Reglament regulador de la cessió de material i béns mobles municipals


Ordenança reguladora de l'activitat dels músics de carrer


Modificació de l'Ordenança municipal de circulació

 

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010